Aktiviteter

LIFE CONNECTS omfattar en rad olika aktiviteter. Det är konkreta åtgärder till informationsinsatser och undersökningar. Alla aktiviteter kommer inte genomföras inom alla projektområden. Till exempel kommer kartläggningen av laxens vandring ske i Rönne å, Mörrumsån och Emån. Nedan följer kort beskrivning av de aktiviteter som ska göras inom projektet.

Fria vandringsvägar

Att förbättra upp- och nedströmsvandring för fisk och transport av djur, växter och sediment är viktigt för att förbättra vattendragets ekosystemsfunktioner. För de två starkt utrotningshotade musselarterna tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är det livsavgörande att deras respektive värdfiskar, såsom lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta), elritsa (Phoxinus phoxinus) och stensimpa (Cottus gobio), och även andra fiskarter som t.ex. den akut hotade ålen (Anguilla anguilla) kan röra sig upp- och nedströms i vattendragen där de lever. Inom projektet kommer fyra vattenkraftverk monteras ner och vattendragen återställas. Vid två kraftverk kommer moderna fiskpassager installeras. Utöver dessa kommer tretton dammar som idag inte har någon funktion att monteras ner samt åtta fiskvägar skapas vid dammar med höga kulturvärden. Tillsammans kommer över 500 km vattendragssträckor bli tillgängliga för vandrande fisk och en naturligare transport av djur, växter och sediment kommer skapas i de sju projektområdena.

Restaurering av vattendrag

Många vattendrag är idag påverkade av rensning och rätning vilket medfört att bottnarna saknar naturligt förekommande substrat som större block och grus. När det saknas större substrat som sand kan ansamlas vid saknas i många fall även de minsta fraktionerna. Detta gör att fiskar saknar lekplatser samt att djur och växter som vanligtvis förekommer saknas då deras livsmiljöer försvunnit. I projektet kommer biotopvård, dvs utläggning av block, sten och lekgrus, att genomföras på sammanlagd sträcka av 147 km i de sju projektområdena.

Utsättning av musslor

Den tjockskaliga målarmusslan (/Unio crassus/) och flodpärlmusslan (/Margaritifera margaritifera/) är båda starkt hotade och återfinns idag endast mycket sällsynt i östra Sverige, från Skåne till norra Uppland och södra Dalarna. Arterna återfinns främst i vattendrag med strömmande vatten, halvt nedgrävda i bottensedimentet och filtrerar vattnet på ätbara partiklar. Fortplantningen är komplicerad och inbegriper bland annat ett parasitiskt stadium på gälarna hos en värdfisk. Musslorna kan bli mycket gamla och uppnå en ålder upp emot 100 år. Detta gör att det kan finnas gamla musslor kvar i ett system där det inte sker någon föryngring på grund av avsaknad av värdfiskar. I projektet kommer musslor av de två arterna att sättas ut i tre projektområden; Rönne å, Helge å och Verkeån.

Uppföljning

För att se att genomförda åtgärder får effekt är det viktigt med uppföljning. Det behöver då finnas undersökningar som är gjorda före åtgärderna görs så att en jämförelse kan göras med undersökningar efter åtgärder. Inom projektet kommer det ske en mängd olika undersökningar för att kunna följa upp de genomförda åtgärderna.

Vattenstatus

För att se effekten av åtgärder kommer vattenstatus undersökas innefattande bland annat vattenkemi, fisk, bottenlevande djur, sedimenttransport och vattendragets struktur och form. Det handlar främst om vattenprovtagning, analyser och inventeringar före och efter åtgärder.

Fiske

Elfiske kommer att utföras före och efter åtgärd i alla projektområdena. Med hjälp av elfiske kommer artsammansättning, individantal och åldersfördelning av fisksamhällena i vattendragen att undersökas. Utöver detta kommer tre fiskräknare installeras i Rönne å, Mörrumsån och Emån. En i respektive vattendrag för att se hur mycket fisk och vilka fiskarter som vandrar upp och ned i vattendragen.

För att kunna se hur laxen vandrar i vattendragen kommer kartläggning av deras vandring att genomföras. Detta genom att märka laxar och följa deras vandringsmönster genom radio- och aukustisk telemetri. Undersökningen inkluderar före- och efter åtgärd samt en kontroll, så kallad BACI-studie. Laxens vandring kommer undersökas i Rönne å, Mörrumsån och Emån.

Socio-ekonomi

Sociala och ekonomiska effekter av åtgärderna kommer att undersökas genom socio-ekonomiska studier vilka innefattar effekter på turistnäring, rekreation, fiske, energiproduktion och mycket mer.

Ekosystemfunktioner

Vattendragens ekosystemsfunktioner kommer undersökas genom att titta på hur långt vandrande fisk sprider sig i systemen, näringsrening av musslor samt hur åtgärderna förändrar kontakten mellan vattendragen och närmiljön i form av mängden insekter och växter i markerna närmast vattendragen.

Kommunikation och information

För att öka förståelsen och kunskapen om hur vattendrag fungerar och varför åtgärder behöver genomföras är det viktigt att informera och kommunicera projektet på olika sätt. Det kommer göras genom att anordna vattendragsvandringar, delta på seminarier, konferenser och möten både nationellt och internationellt, uppmärksamma projektet i media och inte minst anordna aktiviteter för barn och unga.

 ”Ringar på vattnet”

LIFE CONNECTS ska bidra till att fler åtgärder genomförs både i projektområdena men även i andra områden i Sverige och Europa. De kunskaper och erfarenheter som projektet genererar ska utgöra goda exempel som kommer till nytta för andra och inspirerar till nya projekt och åtgärder. Målsättningen är att projektet leder till att fler vandringshinder åtgärdas så att fria vandringsvägar skapas på minst 20 platser, och att biotopvård genomförs i fler påverkade vattendrag. LIFE CONNECTS vill särskilt inspirera till ytterligare utsättningar av musslor i vattendrag där de minskat eller försvunnit, samt sprida kunskaper om hur fiskar och musslor bidrar till förbättringar

This post is also available in: English (Engelska)