Åtgärder vid Billingemölla, Rönne å

Nedmontering av två mindre trösklar och biotopvård vid Billingemölla, Rönne å, har genomförts inom LIFE CONNECTS. Åtgärderna kommer att gynna de arter som är beroende av strömmande vatten.

De två trösklarna som fanns vid möllan och som nu är nedmonterade utgjorde vandringshinder för svagsimmande fiskarter men som efter åtgärderna nu kan vandra förbi. Trösklarna nedmonterades delvis och block och sten placerades nedströms trösklarna så att fisk nu kan vandra förbi. Biotopvård genomfördes också i huvudfåran där block och sten som tidigare rensats återfördes för att skapa en mer naturlig strömvattenmiljö som bland annat gynnar den biologiska mångfalden i vattendraget.

Billingemölla har tidigare använts bland annat för att mala mjöl och då använt vattnets kraft för att driva ett vattenhjul. Möllan har varit oanvänd sedan 40-talet, vilket har gjort att vegetationen till stora delar återerövrat området. Idag finns i stort sett bara grunderna kvar av möllan som vittnar om ett verksamt förflutet.

För att se bilder på före och efter åtgärd se bildspelet!