I Virån har åtgärdsarbeten genomförts under sommaren 2020. Bland annat har biotopvård genomförts vid vissa lokaler i Virån. Exempelvis har man återfört block och sten som tidigare saknats för att återskapa strömsträckor med en varierad bottenstruktur som kommer gynna flera arter. Åtgärder har också genomförts vid ett dämme i Blomfors som tidigare utgjorde ett vandringshinder. Fiskar kan nu vandra förbi platsen till nya lek- och uppväxtområden samt att det nu finns en återskapad strömsträcka som strömvattenarter kommer att trivas i. Elfiskeundersökningar visar att öringtätheterna redan har fyrdubblats som resultat av åtgärderna. Även havsvandrande öring har observerats i områden som genomgått biotopvård. Mycket glädjande!