Karin Olsson ny projektledare

Karin Olsson ny projektledare

Ivan Olsson har avslutat sin anställning på Länsstyrelsen Skåne som projektledare för LIFE CONNECTS och lämnar därmed över arbetsuppgifterna till Karin Olsson, tidigare koordinator för LIFE CONNECTS. Ivan Olsson har varit projektledare för ett tidigare LIFE-projekt, UC4LIFE, och har sedan dag ett varit projektledare för LIFE CONNECTS. Ivan avslutade på topp med att genomföra LIFE CONNECTS konferens 2021 under två dagar med många diskussioner, glada miner och intressanta föreläsningar. Vi i projektet vill tacka Ivan för allt hårt arbete och önskar dig lycka till i framtiden. Samtidigt vill vi önska Karin Olsson lycka till som ny projektledare - vi är i goda händer!


LIFE CONNECTS konferens 2021

LIFE CONNECTS konferens 2021

Den 23 och 24 november genomförde LIFE CONNECTS sin årliga konferens med cirka 50 deltagare, 20 föreläsningar och massor med intressanta diskussioner och glada miner. Förra årets konferens var digital till skillnad från det här året och det var välbehövligt att träffa alla inblandade i projektet. Tack till alla som deltog och särskilt stort tack till de som höll i de olika presentationerna. Ingen nämnd ingen klämd!


Ny projektkoordinator till LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS söker en projektkoordinator till miljöavdelningens Fiske- och restaureringsenhet, Länsstyrelsen Skåne. Enheten arbetar på bred front med att återställa akvatiska livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvalitet, stärka fiskbestånd och biologisk mångfald. Projektkoordinatoruppdraget är tidsbegränsat till fyra år, och varar till och med den 31 juli 2025.

 Tjänsten innebär att säkerställa kostnadseffektivitet genom att koordinera åtgärder så att olika moment i LIFE CONNECTS genomförs synkroniserat enligt givna tids- och budgetramar för att därmed uppfylla projektets mål och syften.

Läs mer om tjänsten på arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25275645


Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna - alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. Det har gjorts restaurering i form av åtgärdande av vandringshinder och biotopvård i alla projektets sju målvattendrag; Rönne å, Verkeån, Vramsån, Mörrumsån, Virån, Emån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år.


LIFE CONNECTS i Östersund

Under nästan en vecka har LIFE CONNECTS varit i Östersund. På tisdagen den 12 oktober presenterades projektet för drygt 50 restaureringshandläggare från Länsstyrelserna i Sverige på en träff om restaurering av vattendrag. Den 13–15 oktober pågick Vattendagarna som är en årlig konferens för alla vattenintresserade i Sverige och anordnas av Sveriges förening för limnologi (SFL). Drygt 200 deltagare från myndigheter, forskning, skogs- och vattenkraftsbranschen till intresserade pensionärer deltog. Där presenterades LIFE CONNECTS både med roll ups, som kunde beskådas under hela konferensen, och i en panel om LIFE-projekt i Sverige. På fredagen fick vi chansen att se vad andra LIFE-projekt genomför i vattendragen kring Östersund och utbyta erfarenheter.


Restaureringarna i Mörrumsån klara för i år!

Restaureringarna i Mörrumsån är klara för i år. Totalt har tre områden längs med ån restaureras; Vittskövle sidofåra, Vittskövle kvill och Marieberg Väster, motsvarande en total sträcka på cirka 450 meter där levnadsmiljön för flera arter nu är bättre än tidigare. Delar av Mörrumsån är påverkad av rensningar från bland annat flottning och fasta fisken, vilket orsakat en homogen bottenstruktur som inte gynnar en biologisk mångfald. Förhoppningen med de biotopförbättrande åtgärderna är att öka den biologiska mångfalden samt att framförallt öka förekomsten av lax, öring samt andra värdfiskar för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla.


Återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och återintroducera den i Verkeån (där den historiskt har funnits).

Den tjockskaliga målarmusslan är klassas som starkt hotad i Sverige. I LIFE CONNECTS ska det genomföras olika åtgärder för att förstärka och återintroducera arten i olika målvattendrag i projektet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver, som kallas glochidier, parasiterar på bland annat elritsa och stensimpa under en kort period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i åns bottensediment. Vid slutet av maj i år transporterades 10 gravida tjockskaliga målarmusslor från Karlstads universitets till Vramsån och Verkeån via akvarium. Dagen därpå infångades elritsa och stensimpa via elfiske från Verkeån och Vramsån. Fiskarna placerades i sumpar i ån i väntan på att musslorna skulle släppa sina larver. Efter några dagar släppte musslorna tusental glochidier i akvariumen. Då var det tid att infektera fiskarna, vilket innebär att sätta fiskar och glochidier tillsammans i en balja i cirka 45 minuter. Glochidierna hakar sig fast på fiskarnas gälar. Efter infektionsprocessen släpptes fiskarna tillbaka i ån, nu med flera tusentals "paket" med små musslor som förhoppningsvis kommer att spridas inom vattendragen. Om projektet fungerade eller ej vet forskarna först om några år då musslorna har växt sig tillräckligt stora för att krypa upp ur bottensedimentet som fullvuxna musslor.

Under sommaren fortsätter arbetet med att förstärka och återintroducera en annan hotade mussla, nämligen flodpärlmusslan. Fortsättning följer!


Flytt av laxungar

På självaste nationaldagen fångades och flyttades 66 juvenila laxungar från Sönnarslöv till Forsmöllan i Rönne å. Idag kan inte laxarna nå strömvattenmiljöerna vid Forsmöllan på egen hand, men om några år, när kraftverken är nedmonterade ska det vara fri passage hela vägen upp till Ringsjöarna. Totalt flyttades 66 små laxar som kläcktes i våras. Laxarna fångades med hjälp av elfiske och transporterades till Forsmöllan. Syftet med flytten är bland annat att prägla laxen på den nya miljön och därmed påskynda koloniseringsprocessen av lax i områden där den i dagsläget inte finns men har förekommit naturligt.


Replikering av Skolbäcken

Inom LIFE CONNECTS är kommunikation och pedagogik en viktig del. Inom projektet ska bland annat flera Skolbäcksaktiviteter göras tillsammans med skolbarn för att lära barnen mer om olika vattenmiljöer och vikten av att värna våra vattendrag. Under 2021, 2022 och 2023 ska Sportfiskarna tillsammans med Klippans kommun inom ramen för ett LONA-projekt genomföra ytterligare skolbäcksaktiviteter och den första Skolbäcken har redan genomförts i Rönne å där 23 skolbarn fick pröva på att håva insekter, lära sig om hur vattendraget fungerar och anlägga en lekbädd bestående av grus för öring.


Båtelfiske efter lax i Rönne å

Båtelfiske har genomförts efter fullvuxen lax i Rönne å. Fisket genomfördes via Karlstads universitet som vill kartlägga laxarnas vandring i Rönne å och Mörrumsån.

Totalt fångades 9 laxar som vägdes, mättes och ett DNA-prov togs innan de försågs med en telemetrisändare och återutsattes. Genom pejling och fasta mottagare kommer laxarna kunna följas i ån med syfte att följa deras vandringsbeteende och habitatpreferenser. Resultaten kommer utgöra referensvärden för förhållanden före planerade åtgärdandet av vandringshinder och biotoprestaureringar i Rönne å.

Utöver laxarna fångades även havsnejonöga, vilket är en sällsynt art som är utrotningshotad. Arten har inte påträffats i Rönne å på tio år men kommer sannolikt att gynnas, liksom lax och andra vandrande fiskarter, av åtgärderna som kommer genomföras i Rönne å.