Naturturism Rönne å och Ringsjön

Kring Rönne å och Ringsjön pågår just nu ett LEADER-projekt (lokalt ledd utveckling) tillsammans med kommunerna Ängelholm, Åstorp, Eslöv, Klippan, Höör och Hörby. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna att utveckla Rönne å och Ringsjön till att bli ett destinationsmål för fiske- och naturturism med anledning av de stora naturvårdsåtgärder som ska genomföras i Rönne å kommande år.

Vi inom LIFE CONNECTS passade på att intervjua projektledaren för LEADER-projektet Kornelia Johansson för att höra hennes tankar och reflektioner.

Kornelia Johansson är utbildad landskapsutvecklare på SLU Ultuna och har jobbat med projektet Naturturism kring Rönne å och Ringsjön sedan augusti 2020. Kornelia säger att hon är väldigt intresserad av naturresursfrågor och landsbygdsutveckling samt hur sociala och miljömässiga värden kan samspela. Med andra ord är detta ett projekt som passar henne som handen i handsken!

På frågan om vad projektet går ut på svarar Kornelia så här:

Projektet går ut på att titta på de förutsättningar Rönne å och Ringsjön har kring fiske- och naturturism. Målet är att på sikt utveckla naturturismen till mer än vad den är idag och utreda förutsättningarna för att skapa en långsiktig hållbar fiske- och naturturism. Projektet ska resultera i en förstudie med fokus på fisketurism med anledning av de åtgärder som kommer genomföras inom LIFE CONNECTS och vilka möjligheter som finns med fisketurism när fiskar återigen kan vandra från havet upp till Ringsjön.

Förstudien ska vara färdig i mars 2022 och hur tycker du att arbetet har gått än så länge? Vad har ni kommit fram till?

Det går bra! Men det har ju varit ett väldigt speciellt år. Vi har varit tvungna att ställa om till digitala möten och workshops, vi har fått fångat upp information från aktörer på andra sätt än vad som var tänkt. Vi har haft en del spännande webbinarium och fått höra hur fisketurism går till på andra håll i Sverige men också utomlands. Det har varit viktigt att ta upp fisketurism på agendan, då fisketurism är ett ganska nytt koncept för vissa aktörer.

Kommer ni i förstudien att titta på intressanta platser för fiske- och naturturism i Rönne å och Ringsjöarna?

Förstudien ska undersöka potentiella besöksplatser och på så sätt tas det fram exempel på platser som är lämpliga för fiske- och naturturism. Förhoppningsvis landar projektet i specifika förslag, men det beror också på hur vi får till dialogen med aktörerna i området.

Vad innebär fri fiskvandring för kommunerna längs med Rönne å och Ringsjön?

Det är något positivt som sker i området. Det kommer öppna upp för många olika typer av naturturism och inte minst fisketurism. Alla kommuner kommer att gynnas av detta, även om förutsättningarna ser lite olika ut för varje kommun. Det är alltid bra om det blir många besökare till en plats, men det bygger på att kommunerna är rustad för det. Förstudien ska titta på vilka potentiella hinder som finns för genomförande av en bra naturturism och det går att överbrygga dessa.

Vilka fördelar och potential har Rönne å inom fisketurism?

Rönne å är redan nu en å där många gärna fiskar, bland annat efter lax och öring i de nedre delarna av ån. När vandringshindren i Klippan åtgärdas blir även de övre delarna intressant för fiske av de havsvandrande fiskarna. Utöver fiske är Rönne å också väldigt populär att paddla kanot i och Skåneleden går förbi längs med Rönne å. Ringsjön är också väldigt populär att fiska i och fisket har ökat på senare tid. Området som helhet har redan en god grund för denna typ av turism och dessutom ligger Ringsjön geografiskt bra till i Skåne.

LIFE CONNECTS tackar Kornelia för att hon ställde upp att bli intervjuad och önskar henne lycka till i sitt framtida arbete. Det kommer bli mycket spännande att se vad förstudien kommer fram till! Läs mer om projektet här.


Samverkan kring Verkeån

Karin Olsson (Länsstyrelsen Skåne), Olle Calles (Karlstads universitet) och Martin Österling (Karlstads universitet) presenterade LIFE CONNECTS för Österlens Vattenråd. Vattenrådet är verksamt kring Österlenåarna där Verkeån ingår. De var intresserade att höra om vad projektet kommer göra i just Verkeån. Karin presenterade projektet i stort, Olle presenterade hur laxens vandring kommer att undersökas och följas upp och sist presenterade Martin om den återintroduktion som ska göras av tjockskalig målarmussla i Verkeån. Vi riktar ett stort tack till Österlens Vattenråd för möjligheten att berätta om projektet och ser fram emot att samverka kring Verkeån!

Läs mer om Österlens Vattenråd här.

 


Akustisk studie av LIFE CONNECTS

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda fältsäsongens arbete med fiskvandringsstudier i Rönne å och Mörrumsån. Det är Karlstads universitet med Sam Shry och Olle Calles i spetsen som ansvarar för studien.

Studien ska med hjälp av akustiska metoder kartlägga laxens vandring i de två vattendragen. Akustiska mottagare placeras i vattendragen för att fånga upp ljudsignaler som skickas ut från sändare som opererats in i laxar för att kartlägga deras rörelsemönster. Tack vare de akustiska metoderna kommer studien kartlägga laxarnas vandring ut till havet (Mörrumsån – smolt) respektive lekvandringen i sötvatten (Rönne å - vuxen lax).

I Mörrumsån kommer akustiska mottagare placeras från övre Hemsjö kraftverk till mynningen. 120 laxsmolt kommer att märkas med sändare för att utvärdera vägval, vandringsöverlevnad och passagetid vid övre och nedre Hemsjö kraftverk och vid platsen där Mariebergs kraftverk tidigare var beläget (revs ut under 2020).

I Rönne å kommer akustiska mottagare placeras nedströms kraftverket Stackarp till mynningen. Inom studien kommer 50 vuxna leklaxar från Rönne å att märkas med sändare och vi kommer att spåra deras rörelsemönster de kommande fyra åren. Studien kommer förhoppningsvis visa hur laxars vandring ändras före och efter nedmontering av vandringshinder, men även hur vanligt det är att laxar vandrar upp i andra vattendrag i närområdet. LIFE CONNECTS och Karlstads universitet samarbetar med Länsstyrelserna i Halland och Skåne och kommer också att placera ut mottagare i intill liggande större vattendrag, bland annat Lagan, Stensån, Genvadsån, Fylleån och Nissan. Länsstyrelsen i Halland har även för avsikt att under 2022 samarbeta med Karlstads universitet och försöka märka fiskar från de halländska vattendragen för att studera deras rörelsemönster.

 


LIFE CONNECTS och Sportfiskarna söker restaureringsexpert till Mörrumsån

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en aktör för att utföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån nedströms Svängsta, enligt rapporten Översiktlig plan för biotopvårdsåtgärder inom LIFEConnects i Mörrumsån 2021–2024. Läs mer i bilagan på länk nedan.

Sportfiskarna har som ansvarsområde i LIFE CONNECTS att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete längs Mörrumsån. Sportfiskarna avser därför att upphandla en aktör för att bistå Sportfiskarna i detta arbete. Uppdragstagaren till denna tjänst ska säkerställa att ett kvalificerat vattenvårds- och restaureringsarbete genomförs vid utpekade lokaler längs Mörrumsån för att nå gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt för lax, flodpärlmussla, tjockskaliga målarmussla och utter. Sportfiskarna avser att uppdragstagaren ska agera verksamhetsutövare för åtgärdsarbetet.

Läs mer om upphandlingen med bilaga här.

 


Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS med hjälp av drönare. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen upprepas. Drönarfilmerna kommer användas för att jämföra tillstånden i vattendragen före och efter åtgärder. För att se drönarfilmerna klicka dig vidare på rubrikerna för varje vattendrag under "Projektområden". Flyg säkert!

 


LIFE CONNECTS intervjuar

Under en sensommardag intervjuade LIFE CONNECTS flera viktiga aktörer till projektet. Intervjuerna ägde rum vid ett båtelfiske längs Rönne å. För att se och höra på intervjuerna gå in på vår Youtube-kanal här!

 


Workshop anordnad av The Nature Conservancy

Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS på en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera hur EU:s mål om att restaurera 25 000 km vattendrag till 2030 ska kunna uppnås och finansieras. Ivan Olsson, projektledare, berättade under workshopen hur LIFECONNECTS arbetar med att finansiera de olika restaureringsåtgärderna som finns inom LIFECONNECTS. Workshopen sammanfattas här och för att ta del av de spännande föreläsningarna klicka på länken i pdf-filen.

 


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort sitt yttersta för att utföra sina aktiviteter. Under året har ett antal vandringshinder åtgärdats, det mest uppmärksammade är nedmonteringen av Marieberg i Mörrumsån och åtgärder i Rönne å (bla Billingemölla). Kalmar har varit på hugget och kommit igång med åtgärder i två av tre vattendrag och i Emån väntar vi med spänning på skruven… Ungefär en kilometer vattendrag har restaurerats hittills i våra totalt sju LC-vattendrag.

Omfattande monitoring har genomförts, faktiskt mer än planerat, däribland båtelfiske i Rönne å där lax märktes med sändare i syfte att studera beteende uppströms kraftverken som referens när dessa har nedmonterats. Vi ser en glädjande utveckling avseende musselbiten med lovande försök i Vramsån och STORA synergier med externa forskningsgrupperingar vilket vårt LC2020-möte tydligt illustrerade.

Kommunikations- och informationsinsatser har genomförts på säkert sätt. De flesta digitalt, men ett par skolbäckar och vattendragsvandringar utomhus har icke desto mindre utförts. LIFE CONNECTS har uppmärksammats internationellt och ses redan som ett flaggskepsprojekt på den Europeiska arenan vilket är inspirerande. Vi fortsätter i samma anda 2021!

LIFE CONNECTS önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!


LIFE CONNECTS represent!

Ivan Olsson presenterade ett föredrag med titeln ”Financing and upscaling river restoration - LIFE CONNECTS as a model” om erfarenheter kring finansiering och replikering av vattendragsrestaurering på en internationell workshop med titeln ”Restoring European Rivers: Can a Blended Finance Approach work?" Workshopen var intressant med deltagare från Europa Kommissionen och många andra organisationer och myndigheter runt om i Europa. Vi riktar ett stort tack till organisatören, The Nature Conservancy Europé för en väl genomförd workshop och tar med oss de erfarenheter som gavs under workshopen till LIFE CONNECTS för att utveckla vårt projekt ytterligare.

 


Connecting mussels and fish

LIFE CONNECTS har tydliga kopplingar till forskningen och ett av våra pågående projekt är tillsammans med Marie Andersson, en duktig och flitig student på Lunds universitet, som just nu skriver sin masteruppsats om flodpärlmusslorna i Vramsån och deras värdpreferens. Marie, ursprungligen från Frankrike, studerar akvatisk ekologi på Lunds universitet, och har en förkärlek till Vramsån. Så här säger hon om ån och varför den betyder så mycket för henne:

Vramsån är verkligen en fantastisk plats, en riktig pärla med härlig natur i alla årstiderna. När jag var där i juli månad blommade jättemöjan för fullt. Det är en sällsynt växt som endast finns i Vramsån och Mjöån i Norra Europa. Ljusblå jungfrusländor flög med sina eleganta rörelser från blomma till blomma. Men min favorit från Vramsån är kungsfiskaren med sina exotiska färger som flyger förbi nästan varje gång jag är där. Även på vintern har Vramsån någonting att visa. Med lite tur och tålamod kan man se den svart-vita strömstaren på en sten, sjunga sin vackra låt eller dyka i strömmande vatten för att fånga insekter på botten av ån. Alltid någonting att uppleva i Vramsån!

Varför valde du att studera flodpärlmusslan i Vramsån?

En del av LIFE CONNECTS innebär åtgärder för att förbättra flödpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska vid vissa delar öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att vandra högre upp i vattensystemet. För att maximera återintroduktionen av flodpärlmusslor är det viktigt att öka kunskap om deras värdpreferens. Flodpärlmusslans larver, som kallas glochidia, parasiterar på lax eller öring under en period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i sedimentet. Under sommaren 2020 startade vi en undersökning vid två olika lokaler i Vramsån. Öring och lax placerades i sumpar i ån tillsammans med gravida musslor. Efter 15 dagar undersöktes infektionsgraden på fiskarna. Både lax och öring blev infekterad av mussellarver. Antalet glochidia varierade mellan 0 och 106 per fisk. Resultat visade att flodpärlmusslor föredrar öring framför lax i Vramsån. Undersökningen kommer även att användas för att välja ut de lokaler som är mest lämpliga för återintroduktion av flodpärlmusslan.

Vad hoppas du din forskning kan bidra med?

Att vara en del av ett stort projekt som LIFE CONNECTS är väldigt spännande. Jag tycker att det är viktigt att mitt arbete och mina resultat används för att rädda flodpärlmusslor i Vramsån genom att planera lämpliga åtgärder. Musslorna är så viktiga för ekosystemet. Musslorna är filtrerar vattnet efter partiklar och förbättrar vattenkvaliteten och följaktligen förbättrar de habitatet för sig själva, men också för många andra akvatiska organismer. Där musslorna finns, trivs många andra organismer!

Vad kommer du göra när du har publicerat ditt examensarbete?

Nu håller jag på att skriva färdigt mitt arbete och i januari vill jag hitta ett jobb. Förhoppningsvis på en plats där jag kan hjälpa andra akvatiska organismer!

Vi inom LIFE CONNECTS tackar Marie för hennes ihärdiga och duktiga arbete! Genom hennes insatser kan vi se till att skapa bättre förutsättningar för flodpärlmusslan i Vramsån! Stort lycka till Marie och du är alltid välkommen tillbaka till LIFE CONNECTS.