Återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och återintroducera den i Verkeån (där den historiskt har funnits).

Den tjockskaliga målarmusslan är klassas som starkt hotad i Sverige. I LIFE CONNECTS ska det genomföras olika åtgärder för att förstärka och återintroducera arten i olika målvattendrag i projektet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver, som kallas glochidier, parasiterar på bland annat elritsa och stensimpa under en kort period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i åns bottensediment. Vid slutet av maj i år transporterades 10 gravida tjockskaliga målarmusslor från Karlstads universitets till Vramsån och Verkeån via akvarium. Dagen därpå infångades elritsa och stensimpa via elfiske från Verkeån och Vramsån. Fiskarna placerades i sumpar i ån i väntan på att musslorna skulle släppa sina larver. Efter några dagar släppte musslorna tusental glochidier i akvariumen. Då var det tid att infektera fiskarna, vilket innebär att sätta fiskar och glochidier tillsammans i en balja i cirka 45 minuter. Glochidierna hakar sig fast på fiskarnas gälar. Efter infektionsprocessen släpptes fiskarna tillbaka i ån, nu med flera tusentals "paket" med små musslor som förhoppningsvis kommer att spridas inom vattendragen. Om projektet fungerade eller ej vet forskarna först om några år då musslorna har växt sig tillräckligt stora för att krypa upp ur bottensedimentet som fullvuxna musslor.

Under sommaren fortsätter arbetet med att förstärka och återintroducera en annan hotade mussla, nämligen flodpärlmusslan. Fortsättning följer!


Flytt av laxungar

På självaste nationaldagen fångades och flyttades 66 juvenila laxungar från Sönnarslöv till Forsmöllan i Rönne å. Idag kan inte laxarna nå strömvattenmiljöerna vid Forsmöllan på egen hand, men om några år, när kraftverken är nedmonterade ska det vara fri passage hela vägen upp till Ringsjöarna. Totalt flyttades 66 små laxar som kläcktes i våras. Laxarna fångades med hjälp av elfiske och transporterades till Forsmöllan. Syftet med flytten är bland annat att prägla laxen på den nya miljön och därmed påskynda koloniseringsprocessen av lax i områden där den i dagsläget inte finns men har förekommit naturligt.


Replikering av Skolbäcken

Inom LIFE CONNECTS är kommunikation och pedagogik en viktig del. Inom projektet ska bland annat flera Skolbäcksaktiviteter göras tillsammans med skolbarn för att lära barnen mer om olika vattenmiljöer och vikten av att värna våra vattendrag. Under 2021, 2022 och 2023 ska Sportfiskarna tillsammans med Klippans kommun inom ramen för ett LONA-projekt genomföra ytterligare skolbäcksaktiviteter och den första Skolbäcken har redan genomförts i Rönne å där 23 skolbarn fick pröva på att håva insekter, lära sig om hur vattendraget fungerar och anlägga en lekbädd bestående av grus för öring.


Båtelfiske efter lax i Rönne å

Båtelfiske har genomförts efter fullvuxen lax i Rönne å. Fisket genomfördes via Karlstads universitet som vill kartlägga laxarnas vandring i Rönne å och Mörrumsån.

Totalt fångades 9 laxar som vägdes, mättes och ett DNA-prov togs innan de försågs med en telemetrisändare och återutsattes. Genom pejling och fasta mottagare kommer laxarna kunna följas i ån med syfte att följa deras vandringsbeteende och habitatpreferenser. Resultaten kommer utgöra referensvärden för förhållanden före planerade åtgärdandet av vandringshinder och biotoprestaureringar i Rönne å.

Utöver laxarna fångades även havsnejonöga, vilket är en sällsynt art som är utrotningshotad. Arten har inte påträffats i Rönne å på tio år men kommer sannolikt att gynnas, liksom lax och andra vandrande fiskarter, av åtgärderna som kommer genomföras i Rönne å.


Naturturism Rönne å och Ringsjön

Kring Rönne å och Ringsjön pågår just nu ett LEADER-projekt (lokalt ledd utveckling) tillsammans med kommunerna Ängelholm, Åstorp, Eslöv, Klippan, Höör och Hörby. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna att utveckla Rönne å och Ringsjön till att bli ett destinationsmål för fiske- och naturturism med anledning av de stora naturvårdsåtgärder som ska genomföras i Rönne å kommande år.

Vi inom LIFE CONNECTS passade på att intervjua projektledaren för LEADER-projektet Kornelia Johansson för att höra hennes tankar och reflektioner.

Kornelia Johansson är utbildad landskapsutvecklare på SLU Ultuna och har jobbat med projektet Naturturism kring Rönne å och Ringsjön sedan augusti 2020. Kornelia säger att hon är väldigt intresserad av naturresursfrågor och landsbygdsutveckling samt hur sociala och miljömässiga värden kan samspela. Med andra ord är detta ett projekt som passar henne som handen i handsken!

På frågan om vad projektet går ut på svarar Kornelia så här:

Projektet går ut på att titta på de förutsättningar Rönne å och Ringsjön har kring fiske- och naturturism. Målet är att på sikt utveckla naturturismen till mer än vad den är idag och utreda förutsättningarna för att skapa en långsiktig hållbar fiske- och naturturism. Projektet ska resultera i en förstudie med fokus på fisketurism med anledning av de åtgärder som kommer genomföras inom LIFE CONNECTS och vilka möjligheter som finns med fisketurism när fiskar återigen kan vandra från havet upp till Ringsjön.

Förstudien ska vara färdig i mars 2022 och hur tycker du att arbetet har gått än så länge? Vad har ni kommit fram till?

Det går bra! Men det har ju varit ett väldigt speciellt år. Vi har varit tvungna att ställa om till digitala möten och workshops, vi har fått fångat upp information från aktörer på andra sätt än vad som var tänkt. Vi har haft en del spännande webbinarium och fått höra hur fisketurism går till på andra håll i Sverige men också utomlands. Det har varit viktigt att ta upp fisketurism på agendan, då fisketurism är ett ganska nytt koncept för vissa aktörer.

Kommer ni i förstudien att titta på intressanta platser för fiske- och naturturism i Rönne å och Ringsjöarna?

Förstudien ska undersöka potentiella besöksplatser och på så sätt tas det fram exempel på platser som är lämpliga för fiske- och naturturism. Förhoppningsvis landar projektet i specifika förslag, men det beror också på hur vi får till dialogen med aktörerna i området.

Vad innebär fri fiskvandring för kommunerna längs med Rönne å och Ringsjön?

Det är något positivt som sker i området. Det kommer öppna upp för många olika typer av naturturism och inte minst fisketurism. Alla kommuner kommer att gynnas av detta, även om förutsättningarna ser lite olika ut för varje kommun. Det är alltid bra om det blir många besökare till en plats, men det bygger på att kommunerna är rustad för det. Förstudien ska titta på vilka potentiella hinder som finns för genomförande av en bra naturturism och det går att överbrygga dessa.

Vilka fördelar och potential har Rönne å inom fisketurism?

Rönne å är redan nu en å där många gärna fiskar, bland annat efter lax och öring i de nedre delarna av ån. När vandringshindren i Klippan åtgärdas blir även de övre delarna intressant för fiske av de havsvandrande fiskarna. Utöver fiske är Rönne å också väldigt populär att paddla kanot i och Skåneleden går förbi längs med Rönne å. Ringsjön är också väldigt populär att fiska i och fisket har ökat på senare tid. Området som helhet har redan en god grund för denna typ av turism och dessutom ligger Ringsjön geografiskt bra till i Skåne.

LIFE CONNECTS tackar Kornelia för att hon ställde upp att bli intervjuad och önskar henne lycka till i sitt framtida arbete. Det kommer bli mycket spännande att se vad förstudien kommer fram till! Läs mer om projektet här.


Samverkan kring Verkeån

Karin Olsson (Länsstyrelsen Skåne), Olle Calles (Karlstads universitet) och Martin Österling (Karlstads universitet) presenterade LIFE CONNECTS för Österlens Vattenråd. Vattenrådet är verksamt kring Österlenåarna där Verkeån ingår. De var intresserade att höra om vad projektet kommer göra i just Verkeån. Karin presenterade projektet i stort, Olle presenterade hur laxens vandring kommer att undersökas och följas upp och sist presenterade Martin om den återintroduktion som ska göras av tjockskalig målarmussla i Verkeån. Vi riktar ett stort tack till Österlens Vattenråd för möjligheten att berätta om projektet och ser fram emot att samverka kring Verkeån!

Läs mer om Österlens Vattenråd här.

 


Akustisk studie av LIFE CONNECTS

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda fältsäsongens arbete med fiskvandringsstudier i Rönne å och Mörrumsån. Det är Karlstads universitet med Sam Shry och Olle Calles i spetsen som ansvarar för studien.

Studien ska med hjälp av akustiska metoder kartlägga laxens vandring i de två vattendragen. Akustiska mottagare placeras i vattendragen för att fånga upp ljudsignaler som skickas ut från sändare som opererats in i laxar för att kartlägga deras rörelsemönster. Tack vare de akustiska metoderna kommer studien kartlägga laxarnas vandring ut till havet (Mörrumsån – smolt) respektive lekvandringen i sötvatten (Rönne å - vuxen lax).

I Mörrumsån kommer akustiska mottagare placeras från övre Hemsjö kraftverk till mynningen. 120 laxsmolt kommer att märkas med sändare för att utvärdera vägval, vandringsöverlevnad och passagetid vid övre och nedre Hemsjö kraftverk och vid platsen där Mariebergs kraftverk tidigare var beläget (revs ut under 2020).

I Rönne å kommer akustiska mottagare placeras nedströms kraftverket Stackarp till mynningen. Inom studien kommer 50 vuxna leklaxar från Rönne å att märkas med sändare och vi kommer att spåra deras rörelsemönster de kommande fyra åren. Studien kommer förhoppningsvis visa hur laxars vandring ändras före och efter nedmontering av vandringshinder, men även hur vanligt det är att laxar vandrar upp i andra vattendrag i närområdet. LIFE CONNECTS och Karlstads universitet samarbetar med Länsstyrelserna i Halland och Skåne och kommer också att placera ut mottagare i intill liggande större vattendrag, bland annat Lagan, Stensån, Genvadsån, Fylleån och Nissan. Länsstyrelsen i Halland har även för avsikt att under 2022 samarbeta med Karlstads universitet och försöka märka fiskar från de halländska vattendragen för att studera deras rörelsemönster.

 


LIFE CONNECTS och Sportfiskarna söker restaureringsexpert till Mörrumsån

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en aktör för att utföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån nedströms Svängsta, enligt rapporten Översiktlig plan för biotopvårdsåtgärder inom LIFEConnects i Mörrumsån 2021–2024. Läs mer i bilagan på länk nedan.

Sportfiskarna har som ansvarsområde i LIFE CONNECTS att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete längs Mörrumsån. Sportfiskarna avser därför att upphandla en aktör för att bistå Sportfiskarna i detta arbete. Uppdragstagaren till denna tjänst ska säkerställa att ett kvalificerat vattenvårds- och restaureringsarbete genomförs vid utpekade lokaler längs Mörrumsån för att nå gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt för lax, flodpärlmussla, tjockskaliga målarmussla och utter. Sportfiskarna avser att uppdragstagaren ska agera verksamhetsutövare för åtgärdsarbetet.

Läs mer om upphandlingen med bilaga här.

 


Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS med hjälp av drönare. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen upprepas. Drönarfilmerna kommer användas för att jämföra tillstånden i vattendragen före och efter åtgärder. För att se drönarfilmerna klicka dig vidare på rubrikerna för varje vattendrag under "Projektområden". Flyg säkert!

 


LIFE CONNECTS intervjuar

Under en sensommardag intervjuade LIFE CONNECTS flera viktiga aktörer till projektet. Intervjuerna ägde rum vid ett båtelfiske längs Rönne å. För att se och höra på intervjuerna gå in på vår Youtube-kanal här!