Drönarflygning över LIFE CONNECTS

Verkeån är ett av sju vattendrag som planeras att restaureras inom ramen för LIFE CONNECTS, och ett första steg är att kartera vattendragens livsmiljöer via drönare i syfte att identifiera åtgärdsbehov. Årets flygning, framtagna filmer och ortofoton illustrerar vattendragens (nuvarande) status före restaurering vilket kommer att jämföras med vattendragens status efter restaurering. Drönarflygningen kommer alltså upprepas (2025) och förhoppningsvis kan då konstateras positiva effekter på livsmiljöerna till följd av restaureringen.

Tillsammans med Jan-Olof från Karlstads universitet och Hans-Olof från Simrishamn kommun karterades en sträcka på 2,5 km av Verkeån i slutet av november. När vi var på plats den 25 november passade vi på att ställa några frågor till Jan-Olof:

Varför görs detta?

För att skapa ett underlag till framtida restaureringar som kan användas som ett komplement till att undersöka vattendraget via land. Man kan skapa sig en uppfattning om var det exempelvis finns strömpartier eller vandringshinder och därmed veta vilka behov av åtgärder det finns. Med denna metod är det snabbare att få en överblick över vattendraget. Just i Verkeån är det lite svårare att kartera på grund av alla trädkronor som täcker ytan och metoden lämpar sig bäst i större vattendrag eller i de vattnen utan en kantzon av träd. Drönarflygningen kommer göras i LIFE CONNECTS samtliga målvattendrag.

Vad blir resultatet av drönarflygningarna?

Resultatet blir dels en film över den sträckan drönaren flyger, dels ett ortofoto över sträckan som framställs genom att drönaren tar flera hundra bilder som sedan klipps ihop till ett väldigt högupplöst foto över vattendraget.

Hans-Olof, från Simrishamn kommun, tillägger att det har anställts en åtgärdssamordnare i Tomelillas kommun som tillsammans med Simrishamns kommun även kommer jobba med åtgärder i Verkeåns avrinningsområde parallellt med de åtgärder som genomförs i Verkeån inom LIFE CONNECTS. Hans-Olof tycker att det är viktigt att engagera allmänheten i dessa åtgärdsprojekt för att skapa en förståelse kring åtgärdsarbetet. Med hjälp av drönarbilderna som ska tas både före och efter åtgärd kan man jämföra skillnaderna och då förstå hur ett välmående vattendrag ska se ut.

Om ni vill se ett smakprov från flygningen gå in här!


RivEM Week

Mellan den 17 november och 20 november anordnade Karlstads universitet RivEM Week som är en årlig konferens där både nationella och internationella forskare deltar för att presentera och diskutera några av de senaste rönen inom flera ämnesområden. Konferensen var digital så som många andra konferenser under 2020. Totalt var det cirka 50 styckens föreläsningar, seminarium och workshops som avhandlades under den fyra dagar långa konferensen.

LIFE CONNECTS var delaktig på flera sätt, bland annat genom Olle Calles och Samuel Shry, forskare på Karlstads universitet som driver flera forskningsprojekt kopplat till LIFE CONNECTS. Olle och Samuel forskar bland annat om fiskvandring och vilka effekter åtgärderna inom LIFE CONNECTS har på fiskvandring. Även Martin Österling från Karlstads Universitet tillsammans med sin kollega Sebastian Rock föreläste under konferensen. Martin och Sebastian forskar bland annat på interaktionen mellan flodpärlmusslans och den tjockskaliga målarmusslas olika värdfiskar. Genom deras forskning bidrar de till att rätt åtgärder genomförs inom LIFE CONNECTS för att gynna de utrotningshotade musslorna. Vidare föreläste Ivan Olsson, projektledare LIFE CONNECTS, under rubriken Monitoring River Restoration Success Using Ecological Research and the Ecosystem Services Approach. För att se Ivans presentation klicka här och för att ta del av dagordningen för RivEM Week klicka här.


Årets höjdpunkt – LIFE CONNECTS MEETING 2020

LIFE CONNECTS 2020 kan sammanfattas med ordet ”framgång” vilket tydligt speglades i samband med vår första konferens som gick av stapeln 11–12 november. Syftet med konferensen, som i år zoomades, var att ge en uppdatering av projektets nuvarande status och skapa synergier mellan projektpartners, externa aktörer och olika forskningsprojekt i syfte att förädla LIFE CONNECTS ytterligare.

Cirka 40 deltagare tog del av LIFE CONNECTS som har pågått under drygt ett år, och presentationerna bestod av en skön mix av olika aspekter av vår verksamhet, med såväl internationellt som nationell koppling. Exempel på höjdpunkterna hör utrivningen av Marieberg, laxvandring i Rönne å och flodpärlmusslans värdfisknyttjande i Vramsån.

Inbjudna externa gäster från olika delar av Europa och Sverige ska ha speciell kred för sitt deltagande under konferensen. Gustavo från EU Kommissionen, Bent från NEEMO och Ingemar från Jämtland visade hur viktigt vårt arbete är, och att nyckeln till framgång många gånger ligger i att samarbeta, mellan olika aktörer, projekt och länder. LIFE-programmet utgör en stark plattform.

Vi riktar också ett stort tack till inbjudna studenter, externa forskare och inte minst våra närmaste konsulter som gör storartade insatser i samtliga våra sju projektvattendrag. Nästa gång planerar vi för en bredare konferens med större utrymme för fler presentationer som inkluderar fysiska möten och mingel.

Nedan följer samtliga presentationer under LIFE CONNECTS 2020, och vill ni ta del av presentationerna så klicka på respektive av följande titlar:

Dag 1

 

Dag 2

 

Deltagare:

Ivan Olsson, Karin Olsson, Erik Schenström (LC), Lukas Österling, Kim Bernt, Johan Wagnström, Gerda Tepic (CAB Skåne), Johan Tielman (UNIPER), Karl-Johan Persson (CAB Kalmar), Fredrik Nordwall, Mårten Gustafsson (Swedish Agency for Marine and Water Management, SWAM), Olle Calles, Samuel Shry, Martin Österling, Sebastian Rock, Jan-Olof Göran Andersson, Johan Watz (KAU), Tord Andersson (Klippan Municipality, KM), Anders Karlsson, Ebbe Berglund and Julius Jarving Ohlsson (Sportfiskarna, SAA), Ingemar Näslund (CAB J), Peter Mathisen (CAB X), Ida Maria Rigoll (SVEA), Anders Persson, Anders Nilsson, Marie Andersson (LU), Sebastian Sobek (UU), Lina Polvi Sjöberg (UMU), Gustav Hellström (SLU), Jakob Bergengren (Tekniska verken), Anders Eklöv (Eklövs fiskevård), Peter Belin, Fredrik Holmberg (Synlab), John Fidler (Naturcentrum), Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd), Viktor Hebrand (Fiskevårdsteknik), Bent Jepsen (LIFE Monitoring team, Neemo) and Gustavo Becerra-Jurado (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME).

 

 

 


Rönne å(l)

Under sommaren och hösten har hundratusentals ålyngel satts ut i Rönne å för att förstärka populationen av ål i avrinningsområdet. Ål har både satts ut i Ringsjöarna och i Rönne ås huvudfåra uppströms kraftverksdammarna i Klippan. I och med att kraftverken inte är i drift samt att kraftverken i framtiden ska nedmonteras inom LIFE CONNECTS innebär detta att den ål som sätts ut i Rönne å kommer att ha en säker passage förbi Klippan när de om 10–20 år ska vandra från Rönne å till Sargassohavet havet utanför Nordamerika för att fortplanta sig.

Pengarna för att göra denna satsning av ålutsättning i Rönne å kommer från Havs- och vattenmyndigeten. Genom företaget Scandinavian Silver Eel kunde ålen levereras och den ål som sattes ut härstammar ursprungligen från Skottland. Förhoppningen är att majoriteten av ålarna ska vandra tillbaka till Sargassohavet i framtiden för att föröka sig och i förlängningen förstärka hela ålpopulationen i Europa.


EU Green Week 2020

Ivan Olsson, projektledare för LIFE CONNECTS, och Johan Tielman från Uniper, deltog digitalt under EU Green Week 2020 för att berätta mer om LIFE CONNECTS. Temat för konferensen var "A New Beginning for People and Nature" där 30 olika länder deltog. Konferensens huvudfokus var hur EU med olika partners kan bidra till att återställa förstörda ekosystem och hur man ska bromsa förlusten av ekosystem och biologisk mångfald. Fokus för konferensen lades även på att se möjligheterna som COVID-19 kan ge för att skapa bättre förutsättningar för gröna jobb, en hållbar framtid och hur restaurering av ekosystem bidrar till denna utveckling.

 

För att ta del av alla föreläsningarna som genomfördes under konferensen klicka här.

 

 

 

 


Skolbäcken

LIFE CONNECTS har genomfört sina första skolbäcksaktiviteter, tillsammans med Mörrum Kronolaxfiske, med engagerade barn från Hästarydsskolan. Skolbäcken är ett koncept som går ut på att lära barn och unga mer om vad som kan dölja sig under vattenytan samt skapa intresse för vatten. Barnen får bland annat genomföra håvning för att leta efter vattenlevande djur, bland annat kan man hitta, groddjur, insekter, fiskar och mycket annat. Ett annat vanligt inslag i Skolbäcken är att barnen får bedriva praktisk fiskevård. Det kan vara att anlägga en lekbädd för havsöringen, lägga i sten i en rensad bäck eller plantera träd längs med kantzonen. Under dessa skolbäcksaktiviteter fick barnen först håva efter vattenlevande djur i Hästarydsbäcken och sedan kasta i sten i bäcken för att skapa fler ståndplatser för fisk och även skapa en mer varierad bottenmiljö som gynnar flera arter.

Efter det praktiska arbetet med håvning och fiskevård besökte barnen Laxens hus i Mörrum för att lära sig ännu mer om vattnets fascinerande värld.

Bra jobbat alla inblandade barn!


Vattendragsvandring längs Bäljane å

I helgen anordnades en vattendragsvandring längs med Bäljane å i samband med "World Fish Migration Day" (WFMD) för att bland annat uppmärksamma fiskarter som vandrar långa sträckor. Cirka 20 deltagare trotsade det lätt regniga vädret för att lära sig mer om vattnets fascinerande värld. Dagens agenda var att genomföra ett elfiske för att visa hur det går till samt att visa vilka arter som kan gömma sig under vattenytan i Bäljane å. Deltagarna fick se både elritsa och juvenil lax. Efter elfisket så var det dags att leta efter fullvuxen lax som vandrar upp till Bäljane å under hösten för att leka. Tyvärr såg vi inga fullvuxna laxar men däremot upptäckte vi lekgropar som troligtvis laxen har skapat när den har lekt. Förutom alla aktiviteter bjöds det också på ”go-fika” såklart!


Finbesök i Nybroån

I förra veckan var några danska kollegor på besök i Nybroån, Sverige, för att fånga stensimpor till ett danskt LIFE-projekt vid namn UC4LIFE Danmark. Det danska projektet är en uppföljning på det tidigare svenska LIFE-projektet UC4LIFE. 500 stensimpor fångades in via elfiske och transporterades till andra sidan sundet för att återinföra fisken som dessvärre är utrotad i Danmark. Stensimpan är nämligen värdfisk för den tjockskaliga målarmusslan som alltså behöver stensimpan för att reproduktionen ska bli lyckad. Stensimpan är en indikatorart och förekomst av fisken tyder på att vattendraget är välmående och av god vattenkvalitet. Föroreningar är något som stensimpan är känslig mot och det var bland annat föroreningar som utrotade fisken i de danska vattendragen. LIFE CONNECTS var på plats för att bland annat dokumentera händelsen samt diskutera med sina danska kollegor. Även en livesändning genomfördes via LIFE CONNECTS Facebook. För att se den i efterhand klicka här.


Båtelfiske efter fullvuxen lax i Rönneå

I september genomfördes båtelfiske i Rönneå efter fullvuxen lax. Båtelfiske är ett elfiske fast man genomför det med hjälp av en båt över områden där man inte kan genomföra traditionellt elfiske eftersom vattnet oftast är för djupt. Med hjälp av båtelfiske kan man fånga in större fiskar vilket syftet också var i detta fall. Laxarna som fångades placerades i stora baljor och förflyttades sedan uppströms de tre kraftverken i Klippan. DNA-prov togs på laxarna för att kartlägga deras arvsmassa samt att små sändare placerades på fisken för att bland annat få information om fiskens rörelsemönster uppströms kraftverken. Att veta var laxen vandrar kan ge viktig information om var viktiga lekområden finns när fisken i framtiden kan vandra fritt i Rönneås huvudfåra. Laxens position uppdateras i realtid och verkar trivas bra i sina forna lekområden!

Även båtelfiske genomfördes i kraftverksdammarna i Stackarp och Forsmöllan. Detta gjordes för att inventera vilka fiskarter som finns i dammarna och hur stora fiskpopulationerna är. I Stackarp fångades få fiskar och fiskarter överlag. I Forsmöllan var antalet fiskar fler men fortfarande inte stort. De olika fiskarterna som fångades var bland annat ruda, abborre, mört och gädda.


Åtgärdsarbete i Virån

I Virån har åtgärdsarbeten genomförts under sommaren 2020. Bland annat har biotopvård genomförts vid vissa lokaler i Virån. Exempelvis har man återfört block och sten som tidigare saknats för att återskapa strömsträckor med en varierad bottenstruktur som kommer gynna flera arter. Åtgärder har också genomförts vid ett dämme i Blomfors som tidigare utgjorde ett vandringshinder. Fiskar kan nu vandra förbi platsen till nya lek- och uppväxtområden samt att det nu finns en återskapad strömsträcka som strömvattenarter kommer att trivas i. Elfiskeundersökningar visar att öringtätheterna redan har fyrdubblats som resultat av åtgärderna. Även havsvandrande öring har observerats i områden som genomgått biotopvård. Mycket glädjande!