Workshop anordnad av The Nature Conservancy

Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS på en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera hur EU:s mål om att restaurera 25 000 km vattendrag till 2030 ska kunna uppnås och finansieras. Ivan Olsson, projektledare, berättade under workshopen hur LIFECONNECTS arbetar med att finansiera de olika restaureringsåtgärderna som finns inom LIFECONNECTS. Workshopen sammanfattas här och för att ta del av de spännande föreläsningarna klicka på länken i pdf-filen.

 


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort sitt yttersta för att utföra sina aktiviteter. Under året har ett antal vandringshinder åtgärdats, det mest uppmärksammade är nedmonteringen av Marieberg i Mörrumsån och åtgärder i Rönne å (bla Billingemölla). Kalmar har varit på hugget och kommit igång med åtgärder i två av tre vattendrag och i Emån väntar vi med spänning på skruven… Ungefär en kilometer vattendrag har restaurerats hittills i våra totalt sju LC-vattendrag.

Omfattande monitoring har genomförts, faktiskt mer än planerat, däribland båtelfiske i Rönne å där lax märktes med sändare i syfte att studera beteende uppströms kraftverken som referens när dessa har nedmonterats. Vi ser en glädjande utveckling avseende musselbiten med lovande försök i Vramsån och STORA synergier med externa forskningsgrupperingar vilket vårt LC2020-möte tydligt illustrerade.

Kommunikations- och informationsinsatser har genomförts på säkert sätt. De flesta digitalt, men ett par skolbäckar och vattendragsvandringar utomhus har icke desto mindre utförts. LIFE CONNECTS har uppmärksammats internationellt och ses redan som ett flaggskepsprojekt på den Europeiska arenan vilket är inspirerande. Vi fortsätter i samma anda 2021!

LIFE CONNECTS önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!


LIFE CONNECTS represent!

Ivan Olsson presenterade ett föredrag med titeln ”Financing and upscaling river restoration - LIFE CONNECTS as a model” om erfarenheter kring finansiering och replikering av vattendragsrestaurering på en internationell workshop med titeln ”Restoring European Rivers: Can a Blended Finance Approach work?" Workshopen var intressant med deltagare från Europa Kommissionen och många andra organisationer och myndigheter runt om i Europa. Vi riktar ett stort tack till organisatören, The Nature Conservancy Europé för en väl genomförd workshop och tar med oss de erfarenheter som gavs under workshopen till LIFE CONNECTS för att utveckla vårt projekt ytterligare.

 


Connecting mussels and fish

LIFE CONNECTS har tydliga kopplingar till forskningen och ett av våra pågående projekt är tillsammans med Marie Andersson, en duktig och flitig student på Lunds universitet, som just nu skriver sin masteruppsats om flodpärlmusslorna i Vramsån och deras värdpreferens. Marie, ursprungligen från Frankrike, studerar akvatisk ekologi på Lunds universitet, och har en förkärlek till Vramsån. Så här säger hon om ån och varför den betyder så mycket för henne:

Vramsån är verkligen en fantastisk plats, en riktig pärla med härlig natur i alla årstiderna. När jag var där i juli månad blommade jättemöjan för fullt. Det är en sällsynt växt som endast finns i Vramsån och Mjöån i Norra Europa. Ljusblå jungfrusländor flög med sina eleganta rörelser från blomma till blomma. Men min favorit från Vramsån är kungsfiskaren med sina exotiska färger som flyger förbi nästan varje gång jag är där. Även på vintern har Vramsån någonting att visa. Med lite tur och tålamod kan man se den svart-vita strömstaren på en sten, sjunga sin vackra låt eller dyka i strömmande vatten för att fånga insekter på botten av ån. Alltid någonting att uppleva i Vramsån!

Varför valde du att studera flodpärlmusslan i Vramsån?

En del av LIFE CONNECTS innebär åtgärder för att förbättra flödpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska vid vissa delar öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att vandra högre upp i vattensystemet. För att maximera återintroduktionen av flodpärlmusslor är det viktigt att öka kunskap om deras värdpreferens. Flodpärlmusslans larver, som kallas glochidia, parasiterar på lax eller öring under en period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i sedimentet. Under sommaren 2020 startade vi en undersökning vid två olika lokaler i Vramsån. Öring och lax placerades i sumpar i ån tillsammans med gravida musslor. Efter 15 dagar undersöktes infektionsgraden på fiskarna. Både lax och öring blev infekterad av mussellarver. Antalet glochidia varierade mellan 0 och 106 per fisk. Resultat visade att flodpärlmusslor föredrar öring framför lax i Vramsån. Undersökningen kommer även att användas för att välja ut de lokaler som är mest lämpliga för återintroduktion av flodpärlmusslan.

Vad hoppas du din forskning kan bidra med?

Att vara en del av ett stort projekt som LIFE CONNECTS är väldigt spännande. Jag tycker att det är viktigt att mitt arbete och mina resultat används för att rädda flodpärlmusslor i Vramsån genom att planera lämpliga åtgärder. Musslorna är så viktiga för ekosystemet. Musslorna är filtrerar vattnet efter partiklar och förbättrar vattenkvaliteten och följaktligen förbättrar de habitatet för sig själva, men också för många andra akvatiska organismer. Där musslorna finns, trivs många andra organismer!

Vad kommer du göra när du har publicerat ditt examensarbete?

Nu håller jag på att skriva färdigt mitt arbete och i januari vill jag hitta ett jobb. Förhoppningsvis på en plats där jag kan hjälpa andra akvatiska organismer!

Vi inom LIFE CONNECTS tackar Marie för hennes ihärdiga och duktiga arbete! Genom hennes insatser kan vi se till att skapa bättre förutsättningar för flodpärlmusslan i Vramsån! Stort lycka till Marie och du är alltid välkommen tillbaka till LIFE CONNECTS.


Drönarflygning över LIFE CONNECTS

Verkeån är ett av sju vattendrag som planeras att restaureras inom ramen för LIFE CONNECTS, och ett första steg är att kartera vattendragens livsmiljöer via drönare i syfte att identifiera åtgärdsbehov. Årets flygning, framtagna filmer och ortofoton illustrerar vattendragens (nuvarande) status före restaurering vilket kommer att jämföras med vattendragens status efter restaurering. Drönarflygningen kommer alltså upprepas (2025) och förhoppningsvis kan då konstateras positiva effekter på livsmiljöerna till följd av restaureringen.

Tillsammans med Jan-Olof från Karlstads universitet och Hans-Olof från Simrishamn kommun karterades en sträcka på 2,5 km av Verkeån i slutet av november. När vi var på plats den 25 november passade vi på att ställa några frågor till Jan-Olof:

Varför görs detta?

För att skapa ett underlag till framtida restaureringar som kan användas som ett komplement till att undersöka vattendraget via land. Man kan skapa sig en uppfattning om var det exempelvis finns strömpartier eller vandringshinder och därmed veta vilka behov av åtgärder det finns. Med denna metod är det snabbare att få en överblick över vattendraget. Just i Verkeån är det lite svårare att kartera på grund av alla trädkronor som täcker ytan och metoden lämpar sig bäst i större vattendrag eller i de vattnen utan en kantzon av träd. Drönarflygningen kommer göras i LIFE CONNECTS samtliga målvattendrag.

Vad blir resultatet av drönarflygningarna?

Resultatet blir dels en film över den sträckan drönaren flyger, dels ett ortofoto över sträckan som framställs genom att drönaren tar flera hundra bilder som sedan klipps ihop till ett väldigt högupplöst foto över vattendraget.

Hans-Olof, från Simrishamn kommun, tillägger att det har anställts en åtgärdssamordnare i Tomelillas kommun som tillsammans med Simrishamns kommun även kommer jobba med åtgärder i Verkeåns avrinningsområde parallellt med de åtgärder som genomförs i Verkeån inom LIFE CONNECTS. Hans-Olof tycker att det är viktigt att engagera allmänheten i dessa åtgärdsprojekt för att skapa en förståelse kring åtgärdsarbetet. Med hjälp av drönarbilderna som ska tas både före och efter åtgärd kan man jämföra skillnaderna och då förstå hur ett välmående vattendrag ska se ut.

Om ni vill se ett smakprov från flygningen gå in här!


RivEM Week

Mellan den 17 november och 20 november anordnade Karlstads universitet RivEM Week som är en årlig konferens där både nationella och internationella forskare deltar för att presentera och diskutera några av de senaste rönen inom flera ämnesområden. Konferensen var digital så som många andra konferenser under 2020. Totalt var det cirka 50 styckens föreläsningar, seminarium och workshops som avhandlades under den fyra dagar långa konferensen.

LIFE CONNECTS var delaktig på flera sätt, bland annat genom Olle Calles och Samuel Shry, forskare på Karlstads universitet som driver flera forskningsprojekt kopplat till LIFE CONNECTS. Olle och Samuel forskar bland annat om fiskvandring och vilka effekter åtgärderna inom LIFE CONNECTS har på fiskvandring. Även Martin Österling från Karlstads Universitet tillsammans med sin kollega Sebastian Rock föreläste under konferensen. Martin och Sebastian forskar bland annat på interaktionen mellan flodpärlmusslans och den tjockskaliga målarmusslas olika värdfiskar. Genom deras forskning bidrar de till att rätt åtgärder genomförs inom LIFE CONNECTS för att gynna de utrotningshotade musslorna. Vidare föreläste Ivan Olsson, projektledare LIFE CONNECTS, under rubriken Monitoring River Restoration Success Using Ecological Research and the Ecosystem Services Approach. För att se Ivans presentation klicka här och för att ta del av dagordningen för RivEM Week klicka här.


Årets höjdpunkt – LIFE CONNECTS MEETING 2020

LIFE CONNECTS 2020 kan sammanfattas med ordet ”framgång” vilket tydligt speglades i samband med vår första konferens som gick av stapeln 11–12 november. Syftet med konferensen, som i år zoomades, var att ge en uppdatering av projektets nuvarande status och skapa synergier mellan projektpartners, externa aktörer och olika forskningsprojekt i syfte att förädla LIFE CONNECTS ytterligare.

Cirka 40 deltagare tog del av LIFE CONNECTS som har pågått under drygt ett år, och presentationerna bestod av en skön mix av olika aspekter av vår verksamhet, med såväl internationellt som nationell koppling. Exempel på höjdpunkterna hör utrivningen av Marieberg, laxvandring i Rönne å och flodpärlmusslans värdfisknyttjande i Vramsån.

Inbjudna externa gäster från olika delar av Europa och Sverige ska ha speciell kred för sitt deltagande under konferensen. Gustavo från EU Kommissionen, Bent från NEEMO och Ingemar från Jämtland visade hur viktigt vårt arbete är, och att nyckeln till framgång många gånger ligger i att samarbeta, mellan olika aktörer, projekt och länder. LIFE-programmet utgör en stark plattform.

Vi riktar också ett stort tack till inbjudna studenter, externa forskare och inte minst våra närmaste konsulter som gör storartade insatser i samtliga våra sju projektvattendrag. Nästa gång planerar vi för en bredare konferens med större utrymme för fler presentationer som inkluderar fysiska möten och mingel.

Nedan följer samtliga presentationer under LIFE CONNECTS 2020, och vill ni ta del av presentationerna så klicka på respektive av följande titlar:

Dag 1

 

Dag 2

 

Deltagare:

Ivan Olsson, Karin Olsson, Erik Schenström (LC), Lukas Österling, Kim Bernt, Johan Wagnström, Gerda Tepic (CAB Skåne), Johan Tielman (UNIPER), Karl-Johan Persson (CAB Kalmar), Fredrik Nordwall, Mårten Gustafsson (Swedish Agency for Marine and Water Management, SWAM), Olle Calles, Samuel Shry, Martin Österling, Sebastian Rock, Jan-Olof Göran Andersson, Johan Watz (KAU), Tord Andersson (Klippan Municipality, KM), Anders Karlsson, Ebbe Berglund and Julius Jarving Ohlsson (Sportfiskarna, SAA), Ingemar Näslund (CAB J), Peter Mathisen (CAB X), Ida Maria Rigoll (SVEA), Anders Persson, Anders Nilsson, Marie Andersson (LU), Sebastian Sobek (UU), Lina Polvi Sjöberg (UMU), Gustav Hellström (SLU), Jakob Bergengren (Tekniska verken), Anders Eklöv (Eklövs fiskevård), Peter Belin, Fredrik Holmberg (Synlab), John Fidler (Naturcentrum), Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd), Viktor Hebrand (Fiskevårdsteknik), Bent Jepsen (LIFE Monitoring team, Neemo) and Gustavo Becerra-Jurado (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME).

 

 

 


Rönne å(l)

Under sommaren och hösten har hundratusentals ålyngel satts ut i Rönne å för att förstärka populationen av ål i avrinningsområdet. Ål har både satts ut i Ringsjöarna och i Rönne ås huvudfåra uppströms kraftverksdammarna i Klippan. I och med att kraftverken inte är i drift samt att kraftverken i framtiden ska nedmonteras inom LIFE CONNECTS innebär detta att den ål som sätts ut i Rönne å kommer att ha en säker passage förbi Klippan när de om 10–20 år ska vandra från Rönne å till Sargassohavet havet utanför Nordamerika för att fortplanta sig.

Pengarna för att göra denna satsning av ålutsättning i Rönne å kommer från Havs- och vattenmyndigeten. Genom företaget Scandinavian Silver Eel kunde ålen levereras och den ål som sattes ut härstammar ursprungligen från Skottland. Förhoppningen är att majoriteten av ålarna ska vandra tillbaka till Sargassohavet i framtiden för att föröka sig och i förlängningen förstärka hela ålpopulationen i Europa.


EU Green Week 2020

Ivan Olsson, projektledare för LIFE CONNECTS, och Johan Tielman från Uniper, deltog digitalt under EU Green Week 2020 för att berätta mer om LIFE CONNECTS. Temat för konferensen var "A New Beginning for People and Nature" där 30 olika länder deltog. Konferensens huvudfokus var hur EU med olika partners kan bidra till att återställa förstörda ekosystem och hur man ska bromsa förlusten av ekosystem och biologisk mångfald. Fokus för konferensen lades även på att se möjligheterna som COVID-19 kan ge för att skapa bättre förutsättningar för gröna jobb, en hållbar framtid och hur restaurering av ekosystem bidrar till denna utveckling.

 

För att ta del av alla föreläsningarna som genomfördes under konferensen klicka här.

 

 

 

 


Skolbäcken

LIFE CONNECTS har genomfört sina första skolbäcksaktiviteter, tillsammans med Mörrum Kronolaxfiske, med engagerade barn från Hästarydsskolan. Skolbäcken är ett koncept som går ut på att lära barn och unga mer om vad som kan dölja sig under vattenytan samt skapa intresse för vatten. Barnen får bland annat genomföra håvning för att leta efter vattenlevande djur, bland annat kan man hitta, groddjur, insekter, fiskar och mycket annat. Ett annat vanligt inslag i Skolbäcken är att barnen får bedriva praktisk fiskevård. Det kan vara att anlägga en lekbädd för havsöringen, lägga i sten i en rensad bäck eller plantera träd längs med kantzonen. Under dessa skolbäcksaktiviteter fick barnen först håva efter vattenlevande djur i Hästarydsbäcken och sedan kasta i sten i bäcken för att skapa fler ståndplatser för fisk och även skapa en mer varierad bottenmiljö som gynnar flera arter.

Efter det praktiska arbetet med håvning och fiskevård besökte barnen Laxens hus i Mörrum för att lära sig ännu mer om vattnets fascinerande värld.

Bra jobbat alla inblandade barn!