Undersökning av flodpärlmusslans värdpreferens

En del av LIFE CONNECTS innebär åtgärder för att förbättra flodpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att vandra högre upp i systemet. För att maximera återintroduktionen av flodpärlmusslor är det viktigt att få kunskap om deras värdfiskpreferens. Flodpärlmusslans larver parasiterar nämligen på lax eller öring under en period av sitt liv, innan de är tillräckligt stora (ca 5 mm) att överleva själva. Under sommaren har aktörerna inom LIFE CONNECTS satt igång en undersökning vid två olika lokaler i Vramsån. Öring och lax placerades i sumpar i ån tillsammans med gravida musslor. Nu är det bara att vänta på att musslorna släpper sina larver och därefter studera deras värdpreferens. Undersökningen kommer även att användas för att välja ut de lokaler som är mest lämpliga för återintroduktion av flodpärlmusslan.


Åtgärder vid Billingemölla, Rönne å

Åtgärder vid Billingemölla, Rönne å

Nedmontering av två mindre trösklar och biotopvård vid Billingemölla, Rönne å, har genomförts inom LIFE CONNECTS. Åtgärderna kommer att gynna de arter som är beroende av strömmande vatten.

De två trösklarna som fanns vid möllan och som nu är nedmonterade utgjorde vandringshinder för svagsimmande fiskarter men som efter åtgärderna nu kan vandra förbi. Trösklarna nedmonterades delvis och block och sten placerades nedströms trösklarna så att fisk nu kan vandra förbi. Biotopvård genomfördes också i huvudfåran där block och sten som tidigare rensats återfördes för att skapa en mer naturlig strömvattenmiljö som bland annat gynnar den biologiska mångfalden i vattendraget.

Billingemölla har tidigare använts bland annat för att mala mjöl och då använt vattnets kraft för att driva ett vattenhjul. Möllan har varit oanvänd sedan 40-talet, vilket har gjort att vegetationen till stora delar återerövrat området. Idag finns i stort sett bara grunderna kvar av möllan som vittnar om ett verksamt förflutet.

För att se bilder på före och efter åtgärd se bildspelet!


Uppstart av elfiske inom LIFE CONNECTS

Uppstart av elfiske inom LIFE CONNECTS

För att följa upp åtgärdernas effekter på fiskpopulationer är övervakning av fiskbestånden en viktig del inom LIFE CONNECTS. En metod som används inom uppföljning av fiskbestånd är s.k. elfiske i rinnande vatten. Elfiske är fiske med elektrisk ström som bedövar fisken utan att skada den. När fisken har blivit bedövad fångas den med hjälp av en hov och placeras i en mörk balja för att sedan artbestämmas och mätas. När nödvändig kunskap har samlats in återutsätts fisken oskadd på samma plats den blev infångad på.

Inom LIFE CONNECTS kommer en mängd elfisken att genomföras både före och efter de planerade åtgärderna för att kunna jämföra resultaten. Billingemölla vid Rönneå blev startskottet för detta arbete då elfiske genomfördes i början av juli innan åtgärderna vid möllan. Fiskarter som hittades under elfisket var abborre och mört, där abborre dominerade. Vattendraget lutar relativt kraftigt vid Billingemölla och skapar ett strömmande vatten. Avsaknad av arter som trivs i strömmande vatten, så som öring, tyder på ett påverkat fiskbestånd. Framtida elfisken får visa om de planerade åtgärderna får den avsedda effekten att gynna arter som trivs i strömmande vatten.


Fiskvandringens dag på Skäralid

Fiskvandringens dag på Skäralid

Lördagen den 16:e maj uppmärksammade LIFE CONNECTS fiskvandringens dag genom ett publikt arrangemang utomhus på Skäralid vid Naturum Söderåsen. Totalt var det cirka 50 deltagare som besökte arrangemanget under eftermiddagen trots att regnet hängde i luften. En utställning fanns på plats med bilder och akvarier som besökarna kunde gå runt och titta på. Detta för att underlätta möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla distans och inte samla större grupper.

Besökarna fick lära sig mer om fisk och musslor samt om projektets syften och varför det är så viktigt att genomföra åtgärder. På plats fanns flera partners inom projektet som berättade om de olika målarterna inom projektet och deras biologi.

Dagen avslutades med att Anders Eklöv demonstrerade hur elfiske, dvs fiske med elektrisk ström som bedövar fisken utan att skada den, går till. Demonstrationen genomfördes i den nyligen anlagda faunapassagen förbi dämmet vid Skärdammen. Det var roligt att se att det redan nu, mindre än ett år efter åtgärden, fanns årsyngel av öring. Det visar att åtgärden har haft önskad effekt och att öring lekt i faunapassagen redan i höstas. Även elritsa, som är en viktig värdfisk för tjockskalig målarmussla, fångades och kunde beskådas i akvarier av besökarna. Fiskarna sattes tillbaka i faunapassagen efter dagens slut.


Fältdag vid Verkeån

Fältdag vid Verkeån

Den 15:e maj besökte LIFE CONNECTS Verkeån för att planera och diskutera de åtgärder som ska genomföras inom projektet. På plats fanns representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Karlstad universitet och Naturentreprenad Syd för att gemensamt titta närmre på de sträckor i ån som ska biotopvårdas.

Den huvudsakliga åtgärden som ska genomföras i vattendraget är s.k. blockrestaurering vilket betyder att man återför större stenar och block till åfåran som idag på många ställen ligger uppdragna längs kanterna. Inom projektet ska även två dämmen i Verkeån förses med faunapassager vilket möjliggör att behålla själva dammkonstruktionen och bevara den viktiga kulturmiljön som finns kring dämmena.


Avsänkning av Mariebergs kraftverksdamm

Avsänkning av Mariebergs kraftverksdamm

En av de större aktiviteterna inom LIFE CONNECTS är att montera ner Mariebergs kraftverksdamm i Mörrumsån för att bland annat underlätta för fiskvandring. Borttagandet av Marieberg är resultatet av ett långsiktigt arbete av Uniper och Sveaskog som nu blir verklighet. Första steget är att sänka av vattennivån, vilket nu har påbörjats. Avsänkningen beräknas vara färdig i mitten av juni och genomförs långsamt, detta för att vattenlevande organismer ska hinna flytta sig och för att vattentrycket i torrlagd mark ska utjämnas. När avsänkningen är färdig kommer arbetet med att montera ner kraftverksdammen och restaurera åfåran till ett naturligt tillstånd att påbörjas.

För mer information se en film gjord av Uniper om de planerade åtgärderna vid Mariebergs kraftverk här.


Skånes Naturvårdspris går till Fredrik Lundblad som driver Naturentreprenad Syd AB

Skånes Naturvårdspris går till Fredrik Lundblad som driver Naturentreprenad Syd AB

Länsstyrelsen Skåne tilldelar Skånes Naturvårdspris 2020 till Fredrik Lundblad, delägare av Naturentreprenad Syd AB, för sitt engagerande arbete och stora drivkraft för att återskapa friska och välmående vatten till förmån för människor och natur. Naturentreprenad Syd AB ska kommande åren jobba mycket med åtgärdsarbetet inom LIFE CONNECTS. Stort grattis till priset!

Länsstyrelsen i Skåne tilldelar varje år ut Skånes naturvårdspris till antingen personer, företag eller organisationer inom Skåne som gjort stora och viktiga insatser för naturen i länet. I år valde Länsstyrelsen Skåne att dela ut det hedervärda priset till Fredrik Lundblad som via företaget Naturentreprenad Syd AB jobbar med bland annat vattenvård. Anneli Hulthén, landshövding i Skåne säger i ett pressmeddelande att:

Fredriks engagemang för våra rinnande vatten och dess invånare saknar motstycke. Vattenarbetet i Skåne har, med Fredriks mycket kostnadseffektiva och till stor del ideella sätt att arbeta, medfört att ett stort antal vattendrag har kunnat restaureras.

Fredrik Lundblads CV är långt och gediget. Genom åren har han tillexempel jobbat med vattenvård i Vegeå, Möllebäcken, Örjabäcken och Bjuvsbäcken. Inom LIFE CONNECTS i år kommer Naturentreprenad Syd AB att vara inblandad i bland annat åtgärdsarbetet i Mörrumsån.

Fredrik själv säger sig vara väldigt glad och stolt över att ha fått Skånes Naturvårdspris:

Det är med stor ära som jag tar emot detta pris. Jag ser det dock inte bara som mitt pris, utan snarare ett pris till det team som vi utgör. Jag och min fru Andrea har det övergripande ansvaret och håller i alla projekt från projektering till utförande. Även om det är jag som sitter i grävmaskinen så har jag en stab runt mig som sköter allt från transporter, reparationer, stängsel och jag vet inte allt. Med oss på vägen har vi våra anställda och våra samarbetspartner. Vi har även några timanställda som rycker in vid arbetstoppar, dessa är alla handplockade och extremt intresserade/engagerade i vattenrestaureringar.

Företaget har sitt säte i Bjuv och anledningen till att företaget bildades var det stora intresset för vatten och framförallt rinnande vatten samt naturen i och omkring vatten. Att Fredrik är engagerad av vattenvård är inget som man kan ta miste på. På frågan vad som är hans drivkraft svarar han:

Jag startade upp den här verksamheten av den enkla anledningen att jag tröttnat på alla projekt som snarare har till syfte att gynna projektören istället för naturen. Min drivkraft är att bevisa att det går att utföra restaureringar på kostnadseffektiva sätt. Pengarna vi har till restaureringsarbetena är begränsade och åtgärdsbehovet enormt.

Men vad är det Fredrik hoppas på att LIFE CONNECTS ska bidra med?

Att de medel som vi får från EU används på ett förnuftigt vis och att det i resulterar i utförda åtgärder inom samtliga arbetsområden.

 Ännu en gång ett stort grattis till Fredrik och Naturentreprenad Syd AB!