Projektlansering av LIFE CONNECTS - Residenset Kalmar

Projektlansering av LIFE CONNECTS - Residenset Kalmar

För tredje gången gillt lanserades LIFE CONNECTS, denna gång i Kalmar med fokus på projektets planerade åtgärder i Alsterån, Emån och Virån.

Representanter från Länsstyrelsen (Kalmar), Havs- och vattenmyndigheten, markägare, vattenkraftindustrin, Emåförbundet och Södra/Karlshammars kraftverk gav sin syn kring deras roll och vilka åtgärder som planeras att realiseras i projektvattendragen.

Cirka 30 talet inbjudna gäster tog del av informationen, frågor, mingel och kreativitet präglade denna högst uppskattade begivenhet. Tack till Länsstyrelsen i Kalmar.


Plattform för världsledande forskning nu etablerad

Plattform för världsledande forskning nu etablerad

Ett första möte har genomförts på Håstad mölla. Där samlades forskare från Karlstads universitet och Lunds universitet tillsammans med några projektpartners för att starta upp arbetet med den uppföljning som ska genomföras i LIFE CONNECTS.

För att kunna se effekterna av de åtgärder som ska genomföras under kommande sex år inom LIFE CONNECTS kommer övervakning vara en viktig del. Det gäller att ha bra data före åtgärderna görs så att en jämförelse med data efter åtgärderna blir möjlig. Det är många olika parametrar som är av intresse att undersöka. Det är allt från att följa fiskarnas vandring till vilka smådjur som lever i vattendragen samt vilka sociala och ekonomiska effekter åtgärderna genererar i projektområdena. Mötet var ett viktigt startskott för projektet och försöksuppställningar, provtagningsmetoder och mycket annat stod på agendan. LIFE CONNECTS ger en unik möjlighet att undersöka effekter av återställande av forsmiljöer när kraftverk och dämmen monteras ner, effekter av fiskvägar och nya metoder som ”fiskskruv” där energiproduktion och passagelösningar går hand i hand samt effekter på näringsliv och turism när nya naturupplevelser skapas. Flera forskare, doktorander och studenter från Karlstads och Lunds univeritet kommer under sex år att bedriva forskning inom dessa områden vilket ger ökad kunskap och möjlighet för andra projekt att dra nytta av erfarenheterna från LIFE CONNECTS.


Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. Vid Mörrums Kronolaxfiske lanserades projektet med tal av Karlshamns kommuns turistchef Lena Axelsson, Landshövding Sten Nordin och Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.

Ett 30-tal personer närvarade vid lanseringen där det bjöds på inspirerande tal och ett studiebesök på Mariebergs kraftverk. I Mörrumsån kommer det framförallt vara Uniper och Sportfiskarna, med stöd av Mörrums kronolaxfiske, som står för aktiviteterna inom LIFE CONNECTS. Vandringshinder ska åtgärdas och vattendragets ekosystemsfunktioner kommer förbättras genom att lägga ut block, sten och grus vilket skapar livsmiljöer och lekplatser för fisk och andra djur.


Projektlansering Klippans pappersbruk

Projektlansering Klippans pappersbruk

Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. I Klippan lanserades projektet med tal av Kommunstyrelsens ordförande Hans Bertil Sinclair, Landshövding Annelie Hulthén och Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit.

Ett 40-tal personer närvarade vid lanseringen där det bjöds på sopplunch i snöblandat regn, inspirerande tal och utsläpp av ålar i Rönne å vid kraftverket i Klippan. Det var den första av tre lanseringar som kommer göras i de olika projektområdena i sydsverige där sju partners under sex år kommer att förbättra vattendragens ekosystemsfunktioner till nytta för människor, djur och natur. I Rönne å kommer det framförallt vara Klippans kommun och Länsstyrelsen som står för aktiviteterna inom LIFE CONNECTS.


Forskarmöte 20 november 2019

Forskarmöte 20 november 2019

Glada miner vid besök av kraftveken i Rönne å. Turbinerna är nerstängda och stor förväntan inför utrivning och återställning.

Efter två dagars forskarmöte på Håstadmölla åkte gänget, från Länsstyrelsen, SLU, Lunds universitet och Karlstads universitet ut till Rönne å vid Klippan. Besök gjordes vid de tre kraftverken som ingår i Life Connects.

//Anders E


12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet

12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet

Ivan Olsson disputerade på Karlstads universitet 2004 och är nu projektledare för ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, Life Connects. Total budget för projektet - drygt 100 miljoner kronor.

Projektet Life Connects syftar till att restaurera vattendrag och skapa förutsättningar för hållbar vattenkraft i kombination med livskraftiga populationer av fisk och musslor.

- Restaureringsåtgärderna som planeras inom ramen för projektet är i många avseenden innovativa och oprövade, säger Ivan Olsson, projektledare för Life Connects. Forskningsinsatser är oumbärliga för att kunna utvärdera dessa. En vetenskaplig approach är också viktig för att erfarenheter och utfall ur projektet ska kunna replikeras och tillämpas, såväl nationellt som internationellt.

Stora insatser i södra Sverige
Det är Länsstyrelsen Skåne som får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Drygt 100 miljoner kronor satsas på förbättrad vattenkvalitet och att stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige. Vattenkraftverk miljöanpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer återskapas. Insatserna görs i Rönne å, Helge å, Verkeån, Mörrumsån, Emån och Alsterån.

Forskare från Karlstads universitet bidrar till utvecklingen
Nu väntar undersökningar av hur borttagande av kraftverksdammar och konstruktion av nya innovativa passagelösningar påverkar vandringen och produktionen hos de hotade fiskarterna lax och ål.

- Vi undersöker även ekosystem och spridningsfunktioner hos värdfiskar för de hotade arterna tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla, samt metoder för återintroduktion av de båda musslorna, säger Martin Österling, forskare i biologi vid Karlstads universitet.

Forskargruppen från Karlstads universitet bidrar till utvecklingen av adaptiv förvaltning mellan universitet och myndigheter, företag och intresseorganisationer.

- Vår forskning undersöker förändringar av ekosystemtjänster som åtgärderna resulterar i, säger Olle Calles, forskare i biologi vid Karlstads universitet.

Life Connects kopplar ihop industri, forskning, myndigheter och ideella organisationer. Aktörer som annars kan ha motstående intressen strävar här åt samma håll vilket projektledaren Ivan Olsson tror är nyckeln till en långsiktig effektiv vattenrestaurering och hållbar vattenförvaltning.

- Den starka forskningskomponenten i projektet är av central betydelse för att åtgärderna ska bli framgångsrika, säger Ivan Olsson. Projektet pågår i sex år och från forskargruppen Naturresurs rinnande vatten vid Karlstads universitet deltar Martin Österling, Olle Calles, två doktorander och projektassistenter.

Kontakpersoner:
Olle Calles, docent i biologi Karlstads universitet
Mobil: 070- 1771144

Martin Österling, docent i biologi Karlstads universitet
Mobil: 0734-615650

Ivan Olsson, projektledare Life Connects, Länsstyrelsen Skåne
Mobil: 076-8003103 K


100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län

100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Skåne, Blekinge och Kalmar län

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Drygt 100 miljoner kronor satsas på förbättrad vattenkvalitet och att stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige, där vattenkraftverk miljöanpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer återskapas. I Skåne görs insatser i Rönne å, Helge å och Verkeån.

–Det är oerhört glädjande att vi har fått vår ansökan godkänd av EU:s Lifeprogram i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Vi drar igång i höst och håller på ända till 2025 med insatser i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Vi kommer att utveckla nya, hållbara och innovativa lösningar som förhoppningsvis kan kopieras och genomföras i andra länder i EU, berättar projektledaren Ivan Olsson på Länsstyrelsen Skåne som driver Life Connects, som projektet heter.

Andra aktörer i Life Connects är Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Klippans kommun och Sportfiskarna.

–I Life Connects kopplar vi ihop industri, forskning, myndigheter och ideella organisationer. Aktörer som annars kan ha motstående intressen strävar här åt samma håll vilket är nyckeln till en långsiktig effektiv flodrestaurering och hållbar vattenförvaltning, säger Ivan Olsson och tillägger att den starka forskningskomponenten i projektet är av central betydelse för att åtgärderna ska bli framgångsrika.

Den totala budgeten för Life Connects är tio miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor, av vilka EU bidrar med runt 60 procent och Havsoch Vattenmyndigheten med omkring 20 procent. Insatser planeras i sju vattendrag: Rönne å, Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån.

Här är några av projektets huvuddelar:
• Projektets kanske mest spektakulära insats är rivandet av fyra uttjänta vattenkraftverk – Stackarp, Forsmöllan och Klippans pappersbruk i Rönne å och Marieberg i Mörrumsån. Unika forsmiljöer återskapas vilket stärker fisket, den biologiska mångfalden och turismen.
• I Emån och Mörrumsån utvecklas innovativa lösningar som gör det möjligt för fisk att vandra förbi kraftverken helskinnade utan att elproduktion går förlorad. • Särskilt fokus läggs på laxen och ålen som är starkt hotade i Europa. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet kommer överlevnaden och produktionen att öka dramatiskt.
• Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet.
• Informationsinsatser om behovet av vattenvård, klimatanpassning och smart vattenförvalting sker i samarbete med skolor, sakägare och industri.

För mer information, kontakta projektledaren Ivan Olsson, Länsstyrelsen Skåne på 010-224 15 47.

Kontaktpersoner
Mikael Ringman
Presskontakt
Pressansvarig
Övergripande Länsstyrelsen Skåne
mikael.ringman@lansstyrelsen.se
010 – 224 16 06 (ej sms)
0768 – 40 11 08