Båtelfiske har genomförts efter fullvuxen lax i Rönne å. Fisket genomfördes via Karlstads universitet som vill kartlägga laxarnas vandring i Rönne å och Mörrumsån.

Totalt fångades 9 laxar som vägdes, mättes och ett DNA-prov togs innan de försågs med en telemetrisändare och återutsattes. Genom pejling och fasta mottagare kommer laxarna kunna följas i ån med syfte att följa deras vandringsbeteende och habitatpreferenser. Resultaten kommer utgöra referensvärden för förhållanden före planerade åtgärdandet av vandringshinder och biotoprestaureringar i Rönne å.

Utöver laxarna fångades även havsnejonöga, vilket är en sällsynt art som är utrotningshotad. Arten har inte påträffats i Rönne å på tio år men kommer sannolikt att gynnas, liksom lax och andra vandrande fiskarter, av åtgärderna som kommer genomföras i Rönne å.