Just nu pågår elfiske inom LIFE CONNECTS. Värdefull information kommer att inhämtas om bland annat fiskbestånden och dess status i de olika vattendragen. Framförallt kommer elfisket ge oss data som gör att vi kan jämföra fiskebestånden före och efter åtgärd, för att se om åtgärderna inom projektet får önskad effekt. För mer information om hur elfiske går tillväga se tidigare inlägg.

Vid sidan om LIFE CONNECTS pågår ett forskningsprojekt på Lunds universitet med namnet Optimera konnektivitetsåtgärder – implementering och utveckling av genetiska verktyg. Syftet med projektet är att undersöka hur bestånd av lax och öring genetiskt påverkas när vandringshinder tas bort inom vattendrag. Proverna kommer även att ge svar på hur olika bestånd av lax respektive öring är besläktade med varandra, både inom ett vattendrag och mellan olika vattendrag. Den genetiska provtagningen genomförs i samband med elfiskeundersökningen när fisken är bedövad. En liten bit av bukfenan samlas in på 20 individer av lax och öring från varje elfiskelokal. Den lilla biten från bukfenan placeras sedan i en behållare för DNA-analys. Biten från bukfenan som användes till den genetiska analysen kommer att växa ut på fisken och medför inte några negativa effekter.