Elfisket inom LIFE CONNECTS har avslutats för i år. Totalt elfiskades 9 lokaler i Skåne, 5 elfisken i Rönneå och 4 i Verkeån. Elfiskena visade på en variation av fiskarter i båda vattendragen, bland annat fångades ål, lax och stensimpa. Resultaten från undersökningarna visar att vissa lokaler har ett påverkat fiskbestånd, medan referenslokalerna uppvisar goda tätheter av fisk. Förhoppningen är att tätheterna av fisk ska öka och blir ännu större när åtgärderna inom projektet är genomförda.

Utöver elfiskena har också transektmätningar genomförts. Transektmätningarna görs på elfiskelokalerna för att få en bättre uppfattning om sträckans hydromorfologi (sträckans fysiska karaktär). I transektmätningarna mäter man bland annat lokalens bredd, strömhastigheten, djupet och vilket bottensubstrat som dominerar. Mätningarna görs vid flera punkter på lokalen så att man får en god bild av den fysiska karaktären. De elfiskelokalerna som inte är referenslokaler anses vara fysiskt påverkade av mänsklig aktivitet av något slag. Dessa lokaler ska genomgå en restaurering inom LIFE CONNECTS och genom att fastslå lokalens hydromorfologiska förutsättningar innan åtgärd kan man jämföra hur lokalens fysiska karaktär har förändrats efter åtgärd.