Emån

Huvudsyftet med åtgärderna inom LIFE CONNECTS i Emån är att upprätthålla och återställa livsmiljöer för att få en gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-naturtyperna samt lax, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter.

Emån ligger i den sydöstra delen av Sverige och är 229 km lång med ett avrinningsområde på ca 4500 km2. Ån har sina källor på det småländska höglandet i Nässjö kommun och rinner genom ett mycket varierande landskap, tallskog och myrar i de övre delarna och jordbruksmark samt lövskog i dess nedre delar, för att slutligen mynna i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmarsund (Östersjön).

Emån är utpekat som riksintresse för naturvård och delar av avrinningsområdet är även utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och det rörliga friluftslivet. Även om ån betraktas som en av Europas värdefullaste vattendrag för havsöring och mal har den idag måttlig ekologisk status (klassificering enligt vattendirektivet, WFD). Detta beror främst på bristande konnektivitet till följd av ett stort antal vandringshinder som negativt påverkar livsmiljöer och arters vandring i systemet. Dessutom har ån rätats ut och rensats under timmerepokens tid, vilket till stor del har minskat mångfalden av livsmiljöer och strukturer i vattendraget. Försurning från sura regn under 1970 utgör ett annat hot mot den biologiska mångfalden och ekosystemets funktion i ån, särskilt i dess övre del, men har till stor del minskats till följd av omfattande kalkning. Likaså har tillförseln av näringsämnen minskat till följd av förbättrad jordbruks- och landsbygdsförvaltning. Övergödning är dock fortfarande ett problem i de nedre delarna av avrinningsområdet.

Emån har höga naturvärden och cirka 30 av de 50 sötvattensfiskar som finns i Sverige förekommer i systemet, bland annat Natura 2000-arterna lax (Salmo trutta), asp (Leuciscus aspius), nissöga (Cobitis taenia) och stensimpa (Cottus gobio). Laxpopulationen i Emån är i dåligt skick, vilket beror på bristande konnektivitet, påverkan på hydrologi och och avsaknaden av lämpliga lekområden. Vattenkraftverket vid Högsby, som ligger cirka 55 km från havet, representerar den övre gränsen för laxproduktionen i ån, inklusive biflöden.

Två av Europas mest hotade sötvattensmusslor, flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) finns i Emån. Tätheterna av flodpärlmussla har dock minskat dramatiskt sedan 1986, då de första täthetsuppskattningarna gjordes. Minskningen av musslorna kan direkt kopplas till minskningen av värdfiskar (t.ex.  lax för flodpärlmusslan), försurning, övergödning och förlust av livsmiljöer.

Emån har också ett högt värde för den terrestra växter och djur. Fågelarter knutna till rinnande vatten, såsom Kungsfiskaren (Alcedo atthis) förekommer på sträckor med bankerosion som skapar lämpliga platser för grävning av bon. Strömstaren (Cinclus cinclus) använder isfria sektioner för att söka mat under vintern. Även däggdjur som uttern (Lutra lutra), som är listad som en prioriterad art enligt Art- och habitatdirektivet, finns i uppströms delarna av avrinningsområdet.

De föreslagna restaureringsåtgärderna, biotopvård och förbättrade vandringsmöjligheter, kommer utföras på ca 55 km av ån. Detta kommer göra att vandrande fisk åter når de lekplatser och livsmiljöer som under lång tid varit otillgängliga. Dessutom kommer livsmiljöer för musslor och andra akvatiska och semi-akvatiska arter att förbättras, särskilt vid så kallade kvillområden, där ån ibland delas upp i flera mindre bäckar och sammanfogas igen. Dessa livsmiljöer betraktas som mycket värdefulla områden för biologisk mångfald. Följaktligen kommer åtgärderna inom LIFE CONNECTS i Emån att förbättra konnektiviteten, hydrologin, vattenkvaliteten, biologisk mångfald, fiskproduktion och livsmiljöer, och därmed förbättra laxens bevarandestatus och förutsättningarna för flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan att föröka sig och sprida sig inom systemet.

Emåns huvudfåra och flera av biflödena är utpekade som Natura 2000-områden. Den dominerande naturtyperna är ”Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ” och ”Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor” (Natura 2000-koder: 3210 och 3260). Utpekade Natura 2000-arter är lax, asp, nissöga, stensimpa, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, citronfläckad kärrtrollslända och utter.

När de prioriterade arterna åter har etablerat sig i Natura 2000-områdena kommer förvaltningsplaner att uppdateras i enlighet med förhållanden efter restaurering (både livsmiljöer och arter). På liknande sätt kommer planen för nationellt intresse för friluftsliv att uppdateras vid nästa kommande revidering. Emån är en viktig plats för rekreation (vandring, paddling och fiske), utbildning och turism i Kalmar län. Emån är kanske mest känt för sin storvuxna och snabbväxnade havsöring och tusentals turister och sportfiskare från hela världen besöker och upplever ån varje år. Det nu gällande världsrekordet på 15,3 kg fångades vid Em nära mynningen 1993. Återställandet av Emån kommer att fungera som ett verktyg för utbildning som ökar allmänhetens medvetenhet om naturvärden och vikten av bevarande av värdefulla arter och livsmiljöer. LIFE CONNECTS kommer bidra till att fler söker sig till Emån.

Senaste nytt från Emån

Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag…


Läs mer

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen…


Läs mer

This post is also available in: English (Engelska)