Fältdag vid Verkeån

Den 15:e maj besökte LIFE CONNECTS Verkeån för att planera och diskutera de åtgärder som ska genomföras inom projektet. På plats fanns representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Karlstad universitet och Naturentreprenad Syd för att gemensamt titta närmre på de sträckor i ån som ska biotopvårdas.

Den huvudsakliga åtgärden som ska genomföras i vattendraget är s.k. blockrestaurering vilket betyder att man återför större stenar och block till åfåran som idag på många ställen ligger uppdragna längs kanterna. Inom projektet ska även två dämmen i Verkeån förses med faunapassager vilket möjliggör att behålla själva dammkonstruktionen och bevara den viktiga kulturmiljön som finns kring dämmena.