LIFE CONNETCS medverkade på workshop om metoder för att analysera ekosystemstjänster

En workshop om metoder för bedömning av vattenekosystemtjänster och deras praktiska användning hölls online den 13 januari 2022. Den internationella workshopen anordnades av projektet LIFE IP CleanEST med totalt 35 deltagare från Estland, Lettland, Finland, Sverige, Nederländerna och Storbritannien.

Syftet med workshopen var att diskutera vilka ekosystemtjänster som tillhandahålls av sjöar och vattendrag samt hur dessa tjänster kan bedömas och analyseras före och efter åtgärder. Dessutom var det monetära värdet eller ökningen av det monetära värdet av vissa ekosystemtjänster efter genomförande av åtgärder av intresse.

Det som gjorde workshopen intressant var att även om det finns en mer eller mindre allmänt accepterad klassificering av ekosystemtjänster i Europa – CICES, så finns det ingen enhetlig metod för att bedöma ekosystemtjänster. Det gör att det i olika länder och olika LIFE-projekt tas fram en egen metodik. LIFE CONNECTS presenterade hur projektet arbetar med ekosystemstjänster och vilka metoder och verktyg som finns tillgängliga i Sverige för att analysera effekterna av de åtgärder som genomförs på relevanta ekosystemstjänster såsom fiskproduktion, rekreation och biologisk mångfald.