I Emån har man under sommaren installerat ett nivåövervakningssystem i Fliserydskvillen i syfte att erhålla referensvärden för vattennivåer innan biotopåtgärder inleds. Vid området i Emån har dock redan laxobservationer gjorts genom elfiske vilket indikerar att det finns betydande expansions- och rekryteringsmöjligheter för strömvattenlevande arter inom området.