LIFE CONNECTS

Projektet LIFE CONNECTS är ett LIFE+ Nature projekt med en budget på cirka 100 miljoner kronor. Projektet syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt.  Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Den starkt utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) och flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) utgör tillsammans med fiskarterna lax (Salmo salar) och ål (Anguilla anguilla) målarter för detta unika projekt. Kan vi åter få dessa arter att trivas blir projektet en framgång med renare vatten och större biologisk mångfald som följd. Inte bara i de vattendrag där projektet genomförs utan det är rimligt att anta även positiva effekter i Östersjön på sikt.

I sju vattendrag kommer ekosystemsfunktionerna förbättras genom att skapa fria vandringsvägar, passagemöjligheter förbi vandringshinder samt genom att tillföra en mer varierad bottenstruktur (sand, grus, sten, block och död ved): Det kommer förbättra vandringsmöjligheterna för fisk och livsmiljöer för fisk och musslor vilket bidrar till bättre vattenkvalitet och naturligare vattendrag.

De två musselarterna, tjockskalig målarmussla och flodpärlmusslan, har en speciell livscykel där musslan som larv lever parasitiskt på fiskars gälar. Fiskens gälar utgör både födoresurs och livsmiljö nödvändig för att musslan skall kunna fullfölja sin livscykel. I dagsläget vet vi inte exakt vilka fiskarter som lämpar sig som värd för musslan i de olika vattendragen, tex lax, öring, elritsa, stensimpa och nejonöga, varför vi inom ramen för projektet skall studera detta fenomen genom att kartlägga fiskarters vandring, funktion som värd – dvs vilka fiskarter genererar hög tillväxt och överlevnad för mussellarven samt överlevnad och tillväxt av musslor som återintroducerats i vattendragen.

I fokus står hela tiden informationsinsatser och kommunikation. Projektet skall utgöra en motor för ytterligare vattenvårdande projekt, såväl nationellt och som internationellt. Projektet löper under perioden 2019 – 2025.

Organisation

Det är många som kommer bli involverade på ett eller annat sätt i projektet. I bilden nedan syns överst den största finansiären och de organ inom EU kommisionen som projektet kommer att ha kontakt med. I mitten syns de partners som ingår i projektet och längst ner ett axplock av aktörer som kommer involveras mer eller mindre i projektet.

This post is also available in: English (Engelska)