Projektområden

LIFE CONNECTS kommer hålla till i sju projektområden i sydsverige. Det är tre vattendrag i Kalmar län; Virån, Emån och Alterån, Mörrumsåns delar i Blekinge län och tre i Skåne län; biflödet Vramsån i Helge å, Verkeån och Rönne å.

Skåne Län

Rönne Å

Rönne å har en längd på 83 km och rinner från Ringsjön och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm. Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framförallt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig samt ålen som vandrar upp som glasålar för att tillväxa innan de ger sig av mot Sargassohavet. I ån förekommer de hotade musselarterna tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla. Ån är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten men är som de flesta åar i Skåne starkt påverkad av mänsklig aktivitet sedan lång tid genom dämning, rensning och rätning.
Inom Rönne å berörs Natura 2000-områdena Billinge mölla, Söderåsen, Herrevadskloster, Klövabäcken med Klövahallar, Brandeborg samt angränsande områden i Rönne å huvudfåra.

Läs mer om Rönne Å
Skåne Län

Verkeån

Verkeån, även kallad Verkaån eller Skepparpsån, är ett mindre vattendrag med en total längd på 50 km som rinner upp på Linderödsåsen och mynnar i Hanöbukten på Skånes östkust. Ån rinner fram genom ett omväxlande landskap, med djupa raviner genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar och slutligen skär den genom de sandiga backarna ut mot havet. Ån är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten och har exeptionellt hög vattenkvalitet i jämförelse med liknande åar i regionen. Trots det är mångfalden av bottenlevande djur och fiskar medelmåttig på grund av mänsklig påverkan, såsom dämning och rensning.
Stora delar av Verkeån är Natura 2000 område. Särskilt i de nedre delarna av avrinningsområdet som berörs av projektet.

Läs mer om Verkeån
Skåne Län

Helgeå-Vramsån

Helge å är Skånes största vattendrag. Åns börjar i Jönköpingslän och går genom Kronobergslän för att mynna i Hanöbukten på Skånes östkust. Den totala längden är knappt 200 km. Ett av de större biflödena är Vramsån som har sina källoråden från Bosarpssjön och Store mosse samt ett flertal mindre bäckar som rinner ner från Nävligeåsen och Linderödsåsen. Längs Vramsån och de tillhörande bäckarna finns några av södra Sveriges mest värdefulla livsmiljöer och ån är klassad som nationellt särskilt värdefullt. Vattnet är rent och syrerikt och hyser en hög mångfald av arter. Här finns bland annat alla Sveriges stormusselarter, av vilka tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla är starkt hotade. Trots de höga naturvärdena är ån påverkad av dämning och rensning på många håll.
Stora delar av Vramsån är Natura 2000 område och det är dessa som berörs av projetet.

Läs mer om Helgeå-Vramsån
Blekinge Län

Mörrumsån

Mörrumsån är Blekinges största vattendrag. Ån börjar i trakten av Lindshammar på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län för att sedan rinna genom Blekinge och mynna vid Mörrum. Ån är 186 km lång och rinner främst genom skogslandskap. Ån är en av världens mest välkända laxälvar och fisketurismen är en viktig del längs med ån. Den är även känd för sitt fiske efter havsöring och totalt finns runt 30 fiskarter i ån. Ån är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten med höga naturvärden. Bland annat förekommer den tjockskaliga målarmusslan rikligt i de nedre delarna av ån. Delar av ån är dock påverkad av människlig aktivitet, såsom dämning och rensning.
Stora delar av de nedre delarna av Mörrumsån är Natura 2000 områden. De är främst de allra nedersta delarna nära havet som berörs av projektet.

Läs mer om Mörrumsån
Kalmar Län

Alsterån

Alsterån rinner upp i sjön Alstern i Kronobergs län och rinner genom till stor del skogslandskap innan ån mynnar i Kalmarsund i Kalmar län. Ån har än total längd på 125 km inklusive källflöden. Ån är rik på havsvandrande öring, men även gädda och abborre finns i de lugnare delarna av ån. Här finns även de rödlistade musselarterna Äkta målarmussla och flat dammussla. Ån är klassad som nationellt särskilt värdefull och hyser höga naturvärden. Trots det är ån påverkad av mänsklig aktivitet, såsom dämning och rensning på många håll.
I stort sett hela Alsterån är Natura 2000 område och det är främst de nedre delarna som berörs av projektet.

Läs mer om Alsterån
Kalmar Län

Emån

Emån börjar sin resa mot havet i Småland i Nässjö kommun och rinner därefter genom Kalmar län för att mynna i norra delen av Kalmarsund. Den 229 km långa ån är Nordeuropas viktigaste lokal för mal och har även stora bestånd av havsöring. Ån är känd för sitt artrika naturliv och är klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten. Emån är troligtvis ett av de viktigaste vattnen för mal i norra Europa. Här finns även den rödlistade aspen i de nedre delarna av ån och även de sju arter stormusslor som förekommer i Sverige. Bland annat de starkt hotade arterna tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla. Ån är dock påverkad av mänsklig aktivitet, såsom dämning och rensning.
Större delarna av Emån är Natura 2000 områden och det är främst de nedre delarna som berörs av projektet.

Läs mer om Emån
Kalmar Län

Virån

Virån är ett mindre vattendrag i Kalmar län med sina källflöden i Hultsfreds kommun och mynnar vid Virbo norr om Oskarshamn. Ån består av två ågrenar som flyter samman knappt en mil från kusten. I gamla handlingar kan ån kallas Virboån och på gamla kartor hittar man även namnet Viraån. Ån har mycket höga naturvärden och här återfinns bland annat havsöring i de nedre delarna av ån och en stationär öringstam i den norra grenen samt den hotade tjockskaliga målarmusslan. Ån är klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten.
I stort sett hela Virån är Natura 2000 område och berörs av projektet.

Läs mer om Virån

This post is also available in: English (Engelska)