Årets fiske- och vattenvårdsåtgärder är klara i Mörrumsån och totalt fyra olika sträckor har åtgärdats och förbättrats. Fokus har varit att tillföra sten och block till åfåran men även uppluckring av bottnar och att ökning av strandflikigheten har genomförts. Arbetet har utförts av Mörrums Kronolaxfiske och i år har stora delar av arbetet finansierats genom medel från Länsstyrelsen i Blekinge.

Den första bilden är en före-efterbild på en sträcka i Vittskövle precis nedan hängbron. Här har mycket material tillförts, både direkt från kanterna med även ny block och sten. Bild nr 2 är tagen vid Åkeholms sidofåra, ytterligare en stäcka som åtgärdats i år. Här har man återigen tillfört mycket nytt material i from av block och sten. Även en hel del uppluckring av bottnarna har genomförts för att förbättra möjligheterna för lax- och havsöringslek.

De två andra sträckorna som åtgärdats detta året är inne i Mörrum vid tre gamla fasta fisken som kallas Grindarna samt en sträcka uppströms Åkeholm.