Under sommaren och hösten har hundratusentals ålyngel satts ut i Rönne å för att förstärka populationen av ål i avrinningsområdet. Ål har både satts ut i Ringsjöarna och i Rönne ås huvudfåra uppströms kraftverksdammarna i Klippan. I och med att kraftverken inte är i drift samt att kraftverken i framtiden ska nedmonteras inom LIFE CONNECTS innebär detta att den ål som sätts ut i Rönne å kommer att ha en säker passage förbi Klippan när de om 10–20 år ska vandra från Rönne å till Sargassohavet havet utanför Nordamerika för att fortplanta sig.

Pengarna för att göra denna satsning av ålutsättning i Rönne å kommer från Havs- och vattenmyndigeten. Genom företaget Scandinavian Silver Eel kunde ålen levereras och den ål som sattes ut härstammar ursprungligen från Skottland. Förhoppningen är att majoriteten av ålarna ska vandra tillbaka till Sargassohavet i framtiden för att föröka sig och i förlängningen förstärka hela ålpopulationen i Europa.