Sportfiskarna Region Syd söker konsult med expertkunskaper inom akvatisk ekologi och fiskeribiologi

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en experttjänst inom ämnesområdet akvatisk ekologi och fiskeribiologi för arbete inom projektet LIFE Connects.

Experttjänsten ska främst utgöra ett kvalificerat kompetensmässigt stöd till Sportfiskarna i rollen som ansvariga för uppföljning av projektets arbete med återställning av habitat i strömmande vatten. Men ska även kunna bistå i övrigt arbete som Sportfiskarna utför inom ramarna för projektet LIFE Connects.

Arbetsuppgifter

Experten ska kunna utföra följande arbetsuppgifter inom det ämnesområde som uppdraget omfattar:

  • Utforma och planera uppföljningsprogram för biologiskt återställningsarbete i strömmande vatten som även inbegriper utrivning av dammar och kraftverk.
  • Utföra kvalificerad fältprovtagning inklusive elfiske och telemetrimärkning av fisk samt utvärdera resultat från fiskräknare.
  • Genomföra utbildningar avseende fältprovtagningar i strömmande vatten samt organisera och genomföra guidningar och fältbesök i projektvattendrag.
  • Granska åtgärdsförslag och koppla dessa till relevanta uppföljningsprogram och potentiella forskningsstudier.
  • Samverka med forskare och forskningsinstitutioner inom pågående projekt.
  • Samverka med myndigheter, företag och intresseorganisationer och bistå med kompetens beträffande återställnings- och uppföljningsarbete i vatten.
  • Medverka och bistå i olika former av kommunikation beträffande återställnings- och uppföljningsarbete i strömmande vatten.

 

SKA-krav

Experten ska:

Ha specialistkompetens inom ämnesområdena fiskeribiologi, akvatisk ekologi med inriktning på strömmande vatten samt ha erfarenhet av forskning inom områdena.

Ha god erfarenhet av forsknings- och uppföljningsarbete i strömmande vatten.

Ha god erfarenhet från märkningsförsök och utvärdering av fiskvandring rörande laxfisk och ål i vattendrag.

Ha god erfarenhet av elfiskeundersökningar inklusive analys och utvärdering av resultat.

Ha erfarenhet av värdfiskstudier för sötvattenmusslor.

 

Arbetets utförande

Arbetet sker både enskilt och i samverkan med personal vid Sportfiskarna Region Syd i Malmö samt med representanter för övriga medverkande inom projekt LIFE Connects. Arbetet omfattar utredningsarbete, planering, kunskapsförmedling samt medverkan vid möten, seminarier och i fältarbete. Planering och samråd sker vid projektmöten som Sportfiskarna kallar till.

 

Beräknad arbetstid per år och månad

Arbetstiden beräknas uppgå till maximalt ca 160 timmar per år eller till i genomsnitt ca 15 timmar per månad. Arbetstiden kan dock komma att variera i betydande grad mellan exempelvis fältsäsong och övrig tid.

 

Uppdragets varaktighet

Uppdraget varar i två år från och med avtalets undertecknande, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

 

Svar

Anbud märkt ”Expert Sportfiskarna Region Syd” skickas senast den 31 maj via mejl till: jobb@sportfiskarna.se

 

Utvärdering

Grad av kompetens och erfarenhet rörande angivna SKA-krav

Kostnad per timme

Erfarenhet av arbete inom LIFE-projekt

 

Kort om LIFE CONNECTS

Inom LIFE CONNECTS kommer åtgärder genomföras i sju vattendrag (Rönne å, Verkeån, Helge å, Mörrumsån, Alsterån, Emån och Virån i tre län (Skåne, Blekinge och Kalmar) i södra Sverige. Projektet syftar till att återskapa ekosystemfunktioner- och tjänster i berörda vattendrag, samt stärka bestånd av lax, ål, flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla (projektets fyra målarter).

Länsstyrelsen Skåne är projektägare med Uniper, Sportfiskarna, Länsstyrelsen Kalmar, Klippans kommun, Havs- och vattenmyndigheten och Karlstads universitet som partners. Projektet är sexårigt och sträcker sig till 2025.

Projektets viktigaste åtgärder innefattar:

1) Nedmontering av vattenkraftverk och dammar i syfte att återställa fria vandringsvägar och unika forsmiljöer.

2) Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.

3) Förbättringar av livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter.

4) Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.

5) Forsknings– och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.

Projektet har en tydlig vetenskaplig ansatts som inkluderar forskning kopplat till uppföljning av åtgärder, ekosystemfunktioner, socioekonomi och migrationsekologi av fisk. I synnerhet kommer omfattande studier av fiskvandring göras på arterna lax och ål, men även av värdfiskstudier för flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Detta görs i syfte att erhålla kunskaper om hur åtgärderna ska utformas samt av deras effekt. Forskningsstudier och övrig uppföljning kommer i huvudsak bedrivas av Karlstads universitet, Sportfiskarna och externa aktörer, varför koordination och utbildning kommer krävas för att säkerställa kostnadseffektivitet och kvalitet.

 

För ytterligare information kontakta: Anders Karlsson, Sportfiskarna Region Syd, telefon 040-685 87 31 eller mejla anders.karlsson@sportfiskarna.se