Välkomna på Vattendragsvandring längs Mörrumsån

Lördag den 21 maj bjuder LIFE CONNECTS in till Vattendragsvandring vid de restaurerade sträckor vid Mörrumsån. Under dagen får vi lära oss mer om djuren som finns under ytan och varför det är viktigt att återskapa livsmiljöer för åns invånare.

Tillsammans med vår guide Ebbe Berglund får vi lära oss om hur inventering efter fisk går till med hjälp av elfiske, studerar bottenfaunan i ån och vilka restaureringsåtgärder som genomförts i Mörrumsån.

Nu när våren är här innebär det att vattnet sjunkit och vi har möjlighet att kika närmre på alla de fiske- och vattenvårdsåtgärder som genomförts i ån.

Eftersom fika är ett måste när man är ute i naturen, så bjuds det såklart på kaffe och enklare tilltugg. Samling sker 11.00 vid denna parkering vid ån, följ länk.
Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se
Vi beräknas hålla på till 13:00.

Anmälan krävs för detta event och max antal deltagare är 20 personer, först till kvarn gäller. Anmälan sker till julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

Hoppas vi ses!

Glada hälsningar,

Ebbe och Julius


Utställning om LIFE CONNECTS vid Laxens hus, Mörrumsån.

Har ni vägarna förbi så åk in till Laxens hus vid Mörrumsån och gå på deras fina museum! Bland flera andra utställningar finns också en utställning om LIFE CONNECTS med informationsskyltar och en TV som visar filmen om LIFE CONNECTS. Hoppas ni uppskattar utställningen!


Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna - alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. Det har gjorts restaurering i form av åtgärdande av vandringshinder och biotopvård i alla projektets sju målvattendrag; Rönne å, Verkeån, Vramsån, Mörrumsån, Virån, Emån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år.


Restaureringarna i Mörrumsån klara för i år!

Restaureringarna i Mörrumsån är klara för i år. Totalt har tre områden längs med ån restaureras; Vittskövle sidofåra, Vittskövle kvill och Marieberg Väster, motsvarande en total sträcka på cirka 450 meter där levnadsmiljön för flera arter nu är bättre än tidigare. Delar av Mörrumsån är påverkad av rensningar från bland annat flottning och fasta fisken, vilket orsakat en homogen bottenstruktur som inte gynnar en biologisk mångfald. Förhoppningen med de biotopförbättrande åtgärderna är att öka den biologiska mångfalden samt att framförallt öka förekomsten av lax, öring samt andra värdfiskar för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla.


Akustisk studie av LIFE CONNECTS

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda fältsäsongens arbete med fiskvandringsstudier i Rönne å och Mörrumsån. Det är Karlstads universitet med Sam Shry och Olle Calles i spetsen som ansvarar för studien.

Studien ska med hjälp av akustiska metoder kartlägga laxens vandring i de två vattendragen. Akustiska mottagare placeras i vattendragen för att fånga upp ljudsignaler som skickas ut från sändare som opererats in i laxar för att kartlägga deras rörelsemönster. Tack vare de akustiska metoderna kommer studien kartlägga laxarnas vandring ut till havet (Mörrumsån – smolt) respektive lekvandringen i sötvatten (Rönne å - vuxen lax).

I Mörrumsån kommer akustiska mottagare placeras från övre Hemsjö kraftverk till mynningen. 120 laxsmolt kommer att märkas med sändare för att utvärdera vägval, vandringsöverlevnad och passagetid vid övre och nedre Hemsjö kraftverk och vid platsen där Mariebergs kraftverk tidigare var beläget (revs ut under 2020).

I Rönne å kommer akustiska mottagare placeras nedströms kraftverket Stackarp till mynningen. Inom studien kommer 50 vuxna leklaxar från Rönne å att märkas med sändare och vi kommer att spåra deras rörelsemönster de kommande fyra åren. Studien kommer förhoppningsvis visa hur laxars vandring ändras före och efter nedmontering av vandringshinder, men även hur vanligt det är att laxar vandrar upp i andra vattendrag i närområdet. LIFE CONNECTS och Karlstads universitet samarbetar med Länsstyrelserna i Halland och Skåne och kommer också att placera ut mottagare i intill liggande större vattendrag, bland annat Lagan, Stensån, Genvadsån, Fylleån och Nissan. Länsstyrelsen i Halland har även för avsikt att under 2022 samarbeta med Karlstads universitet och försöka märka fiskar från de halländska vattendragen för att studera deras rörelsemönster.

 


LIFE CONNECTS och Sportfiskarna söker restaureringsexpert till Mörrumsån

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en aktör för att utföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån nedströms Svängsta, enligt rapporten Översiktlig plan för biotopvårdsåtgärder inom LIFEConnects i Mörrumsån 2021–2024. Läs mer i bilagan på länk nedan.

Sportfiskarna har som ansvarsområde i LIFE CONNECTS att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete längs Mörrumsån. Sportfiskarna avser därför att upphandla en aktör för att bistå Sportfiskarna i detta arbete. Uppdragstagaren till denna tjänst ska säkerställa att ett kvalificerat vattenvårds- och restaureringsarbete genomförs vid utpekade lokaler längs Mörrumsån för att nå gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt för lax, flodpärlmussla, tjockskaliga målarmussla och utter. Sportfiskarna avser att uppdragstagaren ska agera verksamhetsutövare för åtgärdsarbetet.

Läs mer om upphandlingen med bilaga här.

 


Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS med hjälp av drönare. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen upprepas. Drönarfilmerna kommer användas för att jämföra tillstånden i vattendragen före och efter åtgärder. För att se drönarfilmerna klicka dig vidare på rubrikerna för varje vattendrag under "Projektområden". Flyg säkert!

 


Avsänkning av Mariebergs kraftverksdamm

Avsänkning av Mariebergs kraftverksdamm

En av de större aktiviteterna inom LIFE CONNECTS är att montera ner Mariebergs kraftverksdamm i Mörrumsån för att bland annat underlätta för fiskvandring. Borttagandet av Marieberg är resultatet av ett långsiktigt arbete av Uniper och Sveaskog som nu blir verklighet. Första steget är att sänka av vattennivån, vilket nu har påbörjats. Avsänkningen beräknas vara färdig i mitten av juni och genomförs långsamt, detta för att vattenlevande organismer ska hinna flytta sig och för att vattentrycket i torrlagd mark ska utjämnas. När avsänkningen är färdig kommer arbetet med att montera ner kraftverksdammen och restaurera åfåran till ett naturligt tillstånd att påbörjas.

För mer information se en film gjord av Uniper om de planerade åtgärderna vid Mariebergs kraftverk här.


Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Projektlansering Mörrum Kronolaxfiske

Med en budget på drygt 100 miljoner kronor har nu ett av Europas största vattenvårdsprojekt, LIFE CONNECTS, startat. Vid Mörrums Kronolaxfiske lanserades projektet med tal av Karlshamns kommuns turistchef Lena Axelsson, Landshövding Sten Nordin och Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.

Ett 30-tal personer närvarade vid lanseringen där det bjöds på inspirerande tal och ett studiebesök på Mariebergs kraftverk. I Mörrumsån kommer det framförallt vara Uniper och Sportfiskarna, med stöd av Mörrums kronolaxfiske, som står för aktiviteterna inom LIFE CONNECTS. Vandringshinder ska åtgärdas och vattendragets ekosystemsfunktioner kommer förbättras genom att lägga ut block, sten och grus vilket skapar livsmiljöer och lekplatser för fisk och andra djur.