Välkomna på Vattendragsvandring längs Verkeå!

Välkomna på Vattendragsvandring längs Verkeå!

Lördag den 6 november bjuder LIFE CONNECTS in till Vattendragsvandring vid de restaurerade sträckorna vid Verkeån. Under dagen får vi lära oss mer om djuren som finns under ytan och varför det är viktigt att återskapa livsmiljöer för åns invånare.

Verkeån är ett av Österlens större vattendrag och mynnar i Östersjön. Tillsammans med vår guide Anders Eklöv får vi lära oss om hur inventering efter fisk går till med hjälp av elfiske, studerar bottenfaunan i ån och vilka restaureringsåtgärder som genomförts i Verkeån.

Nu när hösten är här innebär det att havsöringen går upp i våra åar för att leka. Med lite tur och skicklighet kanske vi lyckas upptäcka några av dessa havsöringar som finns i Verkeån just nu. Har vi extra tur kanske vi till och med kan se när de leker.

Eftersom fika är ett måste när man är ute i naturen, så bjuds det såklart på kaffe och enklare tilltugg. Samling sker 11.00 vid parkeringen till Hallamölla och vattenfallet. Vattendragsvandringen varar cirka tre timmar till cirka 14.00.

Anmälan krävs för detta event och max antal deltagare är 20 personer, först till kvarn gäller. Anmälan sker till ebbe.berglund@sportfiskarna.se

Hoppas vi ses!


Återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och återintroducera den i Verkeån (där den historiskt har funnits).

Den tjockskaliga målarmusslan är klassas som starkt hotad i Sverige. I LIFE CONNECTS ska det genomföras olika åtgärder för att förstärka och återintroducera arten i olika målvattendrag i projektet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver, som kallas glochidier, parasiterar på bland annat elritsa och stensimpa under en kort period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i åns bottensediment. Vid slutet av maj i år transporterades 10 gravida tjockskaliga målarmusslor från Karlstads universitets till Vramsån och Verkeån via akvarium. Dagen därpå infångades elritsa och stensimpa via elfiske från Verkeån och Vramsån. Fiskarna placerades i sumpar i ån i väntan på att musslorna skulle släppa sina larver. Efter några dagar släppte musslorna tusental glochidier i akvariumen. Då var det tid att infektera fiskarna, vilket innebär att sätta fiskar och glochidier tillsammans i en balja i cirka 45 minuter. Glochidierna hakar sig fast på fiskarnas gälar. Efter infektionsprocessen släpptes fiskarna tillbaka i ån, nu med flera tusentals "paket" med små musslor som förhoppningsvis kommer att spridas inom vattendragen. Om projektet fungerade eller ej vet forskarna först om några år då musslorna har växt sig tillräckligt stora för att krypa upp ur bottensedimentet som fullvuxna musslor.

Under sommaren fortsätter arbetet med att förstärka och återintroducera en annan hotade mussla, nämligen flodpärlmusslan. Fortsättning följer!


Samverkan kring Verkeån

Karin Olsson (Länsstyrelsen Skåne), Olle Calles (Karlstads universitet) och Martin Österling (Karlstads universitet) presenterade LIFE CONNECTS för Österlens Vattenråd. Vattenrådet är verksamt kring Österlenåarna där Verkeån ingår. De var intresserade att höra om vad projektet kommer göra i just Verkeån. Karin presenterade projektet i stort, Olle presenterade hur laxens vandring kommer att undersökas och följas upp och sist presenterade Martin om den återintroduktion som ska göras av tjockskalig målarmussla i Verkeån. Vi riktar ett stort tack till Österlens Vattenråd för möjligheten att berätta om projektet och ser fram emot att samverka kring Verkeån!

Läs mer om Österlens Vattenråd här.

 


Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS med hjälp av drönare. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen upprepas. Drönarfilmerna kommer användas för att jämföra tillstånden i vattendragen före och efter åtgärder. För att se drönarfilmerna klicka dig vidare på rubrikerna för varje vattendrag under "Projektområden". Flyg säkert!

 


Drönarflygning över LIFE CONNECTS

Verkeån är ett av sju vattendrag som planeras att restaureras inom ramen för LIFE CONNECTS, och ett första steg är att kartera vattendragens livsmiljöer via drönare i syfte att identifiera åtgärdsbehov. Årets flygning, framtagna filmer och ortofoton illustrerar vattendragens (nuvarande) status före restaurering vilket kommer att jämföras med vattendragens status efter restaurering. Drönarflygningen kommer alltså upprepas (2025) och förhoppningsvis kan då konstateras positiva effekter på livsmiljöerna till följd av restaureringen.

Tillsammans med Jan-Olof från Karlstads universitet och Hans-Olof från Simrishamn kommun karterades en sträcka på 2,5 km av Verkeån i slutet av november. När vi var på plats den 25 november passade vi på att ställa några frågor till Jan-Olof:

Varför görs detta?

För att skapa ett underlag till framtida restaureringar som kan användas som ett komplement till att undersöka vattendraget via land. Man kan skapa sig en uppfattning om var det exempelvis finns strömpartier eller vandringshinder och därmed veta vilka behov av åtgärder det finns. Med denna metod är det snabbare att få en överblick över vattendraget. Just i Verkeån är det lite svårare att kartera på grund av alla trädkronor som täcker ytan och metoden lämpar sig bäst i större vattendrag eller i de vattnen utan en kantzon av träd. Drönarflygningen kommer göras i LIFE CONNECTS samtliga målvattendrag.

Vad blir resultatet av drönarflygningarna?

Resultatet blir dels en film över den sträckan drönaren flyger, dels ett ortofoto över sträckan som framställs genom att drönaren tar flera hundra bilder som sedan klipps ihop till ett väldigt högupplöst foto över vattendraget.

Hans-Olof, från Simrishamn kommun, tillägger att det har anställts en åtgärdssamordnare i Tomelillas kommun som tillsammans med Simrishamns kommun även kommer jobba med åtgärder i Verkeåns avrinningsområde parallellt med de åtgärder som genomförs i Verkeån inom LIFE CONNECTS. Hans-Olof tycker att det är viktigt att engagera allmänheten i dessa åtgärdsprojekt för att skapa en förståelse kring åtgärdsarbetet. Med hjälp av drönarbilderna som ska tas både före och efter åtgärd kan man jämföra skillnaderna och då förstå hur ett välmående vattendrag ska se ut.

Om ni vill se ett smakprov från flygningen gå in här!


Fältdag vid Verkeån

Fältdag vid Verkeån

Den 15:e maj besökte LIFE CONNECTS Verkeån för att planera och diskutera de åtgärder som ska genomföras inom projektet. På plats fanns representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Karlstad universitet och Naturentreprenad Syd för att gemensamt titta närmre på de sträckor i ån som ska biotopvårdas.

Den huvudsakliga åtgärden som ska genomföras i vattendraget är s.k. blockrestaurering vilket betyder att man återför större stenar och block till åfåran som idag på många ställen ligger uppdragna längs kanterna. Inom projektet ska även två dämmen i Verkeån förses med faunapassager vilket möjliggör att behålla själva dammkonstruktionen och bevara den viktiga kulturmiljön som finns kring dämmena.