Aktivitetsdag om miljön vid Vramsån

Den 21 maj välkomnar projektet LIFE CONNECTS och Vattenriket alla till en aktivitetsdag vid Vramsån och där dess undervattensmiljö är i fokus! Vi kommer under dagen få lära oss mer om vilka fiskar som trivs i ån genom uppvisning av elfiske och deltagarna kommer även själva ha möjlighet att undersöka ån genom att testa på bottenfaunaprovtagning. Utöver detta kommer vi erbjuda en tipspromenad längs ån med fina priser och även informera om vilka biotopvårdsförbättrande åtgärder som har och planeras att genomföras i ån. Såklart kommer det finnas fika och kaffe till alla deltagare!

Datum: 21 maj
Tid: 10:00-13:00 (elfiske kommer demonstreras klockan 10:30 och 12:30)
Plats: Vramsån bakom Tollarps Sporthall, https://kartor.eniro.se/?c=55.930138,13.968108&z=18&l=aerial&g=55.929899,13.967834
Aktiviteten är helt kostnadsfri.


Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna - alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. Det har gjorts restaurering i form av åtgärdande av vandringshinder och biotopvård i alla projektets sju målvattendrag; Rönne å, Verkeån, Vramsån, Mörrumsån, Virån, Emån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år.


Återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och återintroducera den i Verkeån (där den historiskt har funnits).

Den tjockskaliga målarmusslan är klassas som starkt hotad i Sverige. I LIFE CONNECTS ska det genomföras olika åtgärder för att förstärka och återintroducera arten i olika målvattendrag i projektet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver, som kallas glochidier, parasiterar på bland annat elritsa och stensimpa under en kort period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i åns bottensediment. Vid slutet av maj i år transporterades 10 gravida tjockskaliga målarmusslor från Karlstads universitets till Vramsån och Verkeån via akvarium. Dagen därpå infångades elritsa och stensimpa via elfiske från Verkeån och Vramsån. Fiskarna placerades i sumpar i ån i väntan på att musslorna skulle släppa sina larver. Efter några dagar släppte musslorna tusental glochidier i akvariumen. Då var det tid att infektera fiskarna, vilket innebär att sätta fiskar och glochidier tillsammans i en balja i cirka 45 minuter. Glochidierna hakar sig fast på fiskarnas gälar. Efter infektionsprocessen släpptes fiskarna tillbaka i ån, nu med flera tusentals "paket" med små musslor som förhoppningsvis kommer att spridas inom vattendragen. Om projektet fungerade eller ej vet forskarna först om några år då musslorna har växt sig tillräckligt stora för att krypa upp ur bottensedimentet som fullvuxna musslor.

Under sommaren fortsätter arbetet med att förstärka och återintroducera en annan hotade mussla, nämligen flodpärlmusslan. Fortsättning följer!


Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS med hjälp av drönare. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen upprepas. Drönarfilmerna kommer användas för att jämföra tillstånden i vattendragen före och efter åtgärder. För att se drönarfilmerna klicka dig vidare på rubrikerna för varje vattendrag under "Projektområden". Flyg säkert!

 


Connecting mussels and fish

LIFE CONNECTS har tydliga kopplingar till forskningen och ett av våra pågående projekt är tillsammans med Marie Andersson, en duktig och flitig student på Lunds universitet, som just nu skriver sin masteruppsats om flodpärlmusslorna i Vramsån och deras värdpreferens. Marie, ursprungligen från Frankrike, studerar akvatisk ekologi på Lunds universitet, och har en förkärlek till Vramsån. Så här säger hon om ån och varför den betyder så mycket för henne:

Vramsån är verkligen en fantastisk plats, en riktig pärla med härlig natur i alla årstiderna. När jag var där i juli månad blommade jättemöjan för fullt. Det är en sällsynt växt som endast finns i Vramsån och Mjöån i Norra Europa. Ljusblå jungfrusländor flög med sina eleganta rörelser från blomma till blomma. Men min favorit från Vramsån är kungsfiskaren med sina exotiska färger som flyger förbi nästan varje gång jag är där. Även på vintern har Vramsån någonting att visa. Med lite tur och tålamod kan man se den svart-vita strömstaren på en sten, sjunga sin vackra låt eller dyka i strömmande vatten för att fånga insekter på botten av ån. Alltid någonting att uppleva i Vramsån!

Varför valde du att studera flodpärlmusslan i Vramsån?

En del av LIFE CONNECTS innebär åtgärder för att förbättra flödpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska vid vissa delar öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att vandra högre upp i vattensystemet. För att maximera återintroduktionen av flodpärlmusslor är det viktigt att öka kunskap om deras värdpreferens. Flodpärlmusslans larver, som kallas glochidia, parasiterar på lax eller öring under en period av sitt liv, innan de kan överleva själva nedgrävda i sedimentet. Under sommaren 2020 startade vi en undersökning vid två olika lokaler i Vramsån. Öring och lax placerades i sumpar i ån tillsammans med gravida musslor. Efter 15 dagar undersöktes infektionsgraden på fiskarna. Både lax och öring blev infekterad av mussellarver. Antalet glochidia varierade mellan 0 och 106 per fisk. Resultat visade att flodpärlmusslor föredrar öring framför lax i Vramsån. Undersökningen kommer även att användas för att välja ut de lokaler som är mest lämpliga för återintroduktion av flodpärlmusslan.

Vad hoppas du din forskning kan bidra med?

Att vara en del av ett stort projekt som LIFE CONNECTS är väldigt spännande. Jag tycker att det är viktigt att mitt arbete och mina resultat används för att rädda flodpärlmusslor i Vramsån genom att planera lämpliga åtgärder. Musslorna är så viktiga för ekosystemet. Musslorna är filtrerar vattnet efter partiklar och förbättrar vattenkvaliteten och följaktligen förbättrar de habitatet för sig själva, men också för många andra akvatiska organismer. Där musslorna finns, trivs många andra organismer!

Vad kommer du göra när du har publicerat ditt examensarbete?

Nu håller jag på att skriva färdigt mitt arbete och i januari vill jag hitta ett jobb. Förhoppningsvis på en plats där jag kan hjälpa andra akvatiska organismer!

Vi inom LIFE CONNECTS tackar Marie för hennes ihärdiga och duktiga arbete! Genom hennes insatser kan vi se till att skapa bättre förutsättningar för flodpärlmusslan i Vramsån! Stort lycka till Marie och du är alltid välkommen tillbaka till LIFE CONNECTS.


Fältdag vid Vramsån

Fältdag vid Vramsån

Den 12/5 var LIFE CONNECTS på fältdag i Vramsån för att prata om det planerande åtgärdsarbetet som ska ske i Vramsån. Representanter från Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna, Kristianstads kommun och Naturcentrum var med på fältdagen som trots det kalla vädret blev det en lyckad tillställning.

Fältdagen började i Tollarp där ett dämme åtgärdades 2018. Vi kunde konstatera att vegetationen kring vattendraget etablerat sig snabbt och livsmiljöerna nu gynnar arter som är beroende av strömmande vatten. Bland annat verkar den hotade jättemöjan, som sattes ut vid platsen efter att dämmet tagits bort, må väldigt bra.

Fyra dämmen som kommer att åtgärdas inom projektets besöktes under dagen. Tre av dämmena kommer att förses med bättre fiskpassager, där anpassning till kulturmiljön är i fokus. Det fjärde dämmet kommer delvis sänkas av för att återskapa fria strömsträckor. Under dagen tittade vi även på var biotopvård skulle kunna genomföras för att återställa viktiga livsmiljöer i vattendraget.

Alla åtgärder inom LIFE CONNECTS sker på frivillig basis och är förankrade med markägare. Detta gäller även för åtgärderna i Vramsån som kommer genomföras av Länsstyrelsen i Skåne. Innan åtgärderna genomförs kommer nödvändiga undersökningar genomföras och anpassas efter varje plats unika förutsättningar.