Uppstart av elfiske inom LIFE CONNECTS

För att följa upp åtgärdernas effekter på fiskpopulationer är övervakning av fiskbestånden en viktig del inom LIFE CONNECTS. En metod som används inom uppföljning av fiskbestånd är s.k. elfiske i rinnande vatten. Elfiske är fiske med elektrisk ström som bedövar fisken utan att skada den. När fisken har blivit bedövad fångas den med hjälp av en hov och placeras i en mörk balja för att sedan artbestämmas och mätas. När nödvändig kunskap har samlats in återutsätts fisken oskadd på samma plats den blev infångad på.

Inom LIFE CONNECTS kommer en mängd elfisken att genomföras både före och efter de planerade åtgärderna för att kunna jämföra resultaten. Billingemölla vid Rönneå blev startskottet för detta arbete då elfiske genomfördes i början av juli innan åtgärderna vid möllan. Fiskarter som hittades under elfisket var abborre och mört, där abborre dominerade. Vattendraget lutar relativt kraftigt vid Billingemölla och skapar ett strömmande vatten. Avsaknad av arter som trivs i strömmande vatten, så som öring, tyder på ett påverkat fiskbestånd. Framtida elfisken får visa om de planerade åtgärderna får den avsedda effekten att gynna arter som trivs i strömmande vatten.