Verkeån

Det huvudsakliga syftet med LIFE CONNECTS i Verkeån är att upprätthålla och återställa livsmiljöer för att få gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna och relaterade arter samt tjockskalig målarmussla.

Verkeån (även Verkaån) ligger i den östra delen av Skåne. Avrinningsområdet är 153 km2 och den totala längden med biflöden är cirka 50 km lång med en fallhöjd på runt 180 meter. Ån har sin upprinnelse på Linderödsåsen i Hörby kommun och har en slingrande karaktär på sin väg till havet där den flödar längs öppna landskap med fläckar av artrika lövskogar och planterad barrskog innan den mynnar i Hanöbukten (Östersjön).

Verkeån har en ovanligt hög vattenkvalitet jämfört med andra vattendrag i regionen. Trots det är ån påverkad av människan genom rätning, rensning och dämning. Det gör att vattendraget har måttlig ekologisk status (klassning enligt vattendirektivet, WFD). Vandringshindren utgörs främst av dämmen vid äldre kvarnar, av vilka majoriteten har höga kulturhistoriska värden. För att ta hänsyn till kulturmiljöer och samtidigt skapa fria vandringsvägar är faunapassager som t.ex. omlöp att föredra i dessa miljöer. Faunapassager i kombination med biotopvård i form av blockåterställning möjliggör fiskvandring och transport av sediment i systemet, samtidigt som livsmiljöer och en mer naturlig bottenstruktur gynnar alla vattenlevande organismer.

Trots Verkeåns höga vattenkvalitet återfinns endast 9 fiskarter i ån, bland annat nejonöga (Lampetra spp), elritsa (Phoxinus phoxinus), stensimpa (Cottus gobio), ål (Anguilla anguilla) och öring (Salmo trutta). Flera av dessa arter kan vara värdfisk åt musslor. Skalfynd av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) visar att arten funnits i ån även om inga levande fynd har hittats på senare tid. Tjockskalig målarmussla är idag starkt hotad i Sverige och upptagen i Art- och habitatdirektivet som en prioriterad art. Andra vattenlevande arter som också är prioriterade enligt Art- och habitatdirektivet som finns i Verkeåns avrinningsområde är större vattensalamander (Triturus cirstatus) och bredkantad dykare (Dytiscus latissimus). Dessa är även prioriterade i bevarandeplanen för Natura 2000-områdena kring Verkeån. Verkeån har även höga värden för många andra växter och djur som lever i och kring ån, särskilt fåglar såsom kungsfiskaren (Alcedo atthis), men även däggdjur som uttern (Lutra lutra).

Förbättrade vandringsvägar och återställning av livsmiljöer i Verkeån är viktiga åtgärder för havsvandrande fiskarter som öring och ål men även för övriga arter med behov att vandra inom vattendraget. I kombination med utsättning av tjockskaliga målarmusslor kommer LIFE CONNECTS bidra till att musslan åter kan ses i Verkeån. Åtgärderna kommer avsevärt att förbättra fiskvandring, hydrologi, vattenkvalitet, biologisk mångfald, fiskproduktion och livsmiljöer i Verkeån och därmed förbättra bevarandestatusen för projektets målarter och prioriterade arter i bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena.

De nedre delarna av Verkeåns avrinningsområde utgör Natura 2000-områden och de prioriterade naturtyperna kopplat till vatten är ”Dystrofa sjöar och småvatten” och ”Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor” (Natura 2000-koder: 3160, 3260). De utpekade Natura 2000-arterna kopplade till vattenmiljöer är kungsfiskare, stensimpa, bredkantad dykare och större vattensalamander.

När åtgärdernas effekter visar på gynnsam bevarandestatus kommer förvaltningsplanerna för Natura 2000-områdena revideras. På liknande sätt kommer planen för nationellt intresse för friluftsliv att revideras. Verkeån är ett populärt område för fågelskådning och vandring samt känd för ridning längs ån i det vackra naturreservatet. Många turister besöker platsen varje år för att se och uppleva dess skönhet. LIFE CONNECTS kommer bidra till att fler söker sig till Verkeån.

This post is also available in: English (Engelska)