Virån

Det huvudsakliga syftet med LIFE CONNECTS i Virån är att upprätthålla och återställa livsmiljöer för att få en gynnsam bevarandestatus för  de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt tjockskalig målarmussla och utter.

Virån ligger i den sydöstra delen av Sverige och flyter från dess källa, sjöarna Ver, Illern och Hummeln, i Småland till Kalmarsundbukten, där den rinner ut i Östersjön norr om staden Oskarshamn i Kalmar län. Tillsammans med biflöden är den 160 km lång. Avrinningsområdet utgörs av ett komplext system av oligotrofa sjöar och floder i ett brant ravinlandskap som är omgivet av jordbruksmark och skogar med stora delar av lövträd.

Virån har idag måttlig ekologisk status (klassning enligt Vattendirektivet, WFD). Den påverkas av hydrologiska förändringar till följd av rensning, rätning och vandringshinder på grund av mänsklig påverkan. Ån har därför bristande konnektivitet och mångfald av livsmiljöer. Inom LIFE CONNECTS kommer runt 16 km av ån att restaureras genom biotopvård, dvs blockåterställning och utläggning av lekgrus, samt åtgärdande av passerbarheten vid två vandringshinder. Åtgärderna kommer bidra till att förbättra vandringsmöjligheterna och livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer i och omkring ån.

I Virån förekommer omkring 20 fiskarter, varav nissöga (Cobitis taenia) och stensimpa (Cottus gobio) är prioriterade i förvaltningsplanen för Natura 2000-områdena. En glacial relik, hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis) förekommer också i ån. Sex arter av stormusslor förekommer i Virån, bland annat den starkt hotade tjockskalig målarmusslan (Unio crassus). Beståndet i Virån representerar den största populationen av denna musselart i länet, vilket gör den extra värdefull för bevarande.

Virån har också ett högt värde för terrestra växter och djur som lever i närheten av vattendrag, då den bidrar med en mosaik av livsmiljöer och utmärkta platser för häckande och vilande fåglar, såsom kungsfiskaren (Alcedo atthis) och strömstare (Cinclus cinclus). I de uppströms delarna av avrinningsområdet påträffas även utter (Lutra lutra) som är listad som prioriterad enligt Art- och habitatdirektivet.

Inom LIFE CONNECTS kommer åtgärder genomföras för att förbättra konnektivitet, hydrologi, vattenkvalitet, biologisk mångfald, fiskproduktion och livsmiljöer i Virån. Projektet kommer bidra till att förbättra bevarandestatusen för bland annat den tjockskaliga målarmusslan. I synnerhet kommer livsmiljöerna i strömmande vatten att öka. Vilka saknas idag till följd av mänsklig påverkan genom dämning, rätning och rensning. Det har bidragit till bristande vandringsvägar för fisk och minskad komplexitet i form av avlägsnande av strukturer (stenblock, större stenar och död ved) som minskar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kommer att återupprätta fria vandringsvägar och livsmiljöer, dvs lekområden och uppväxtområden, för lax och andra vandringsbenägna arter. Detta kommer bidra till att viktiga värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan, såsom stensimpa och elritsa kan sprida sig mer i området. Ökade mängder av dessa fiskarter kommer i kombination med återskapandet av lämpliga livsmiljöer för musslan att stärka musselpopulationen och bevara denna viktiga art. Musslor tillhandahåller ekosystemfunktionstjänster såsom rening av vatten och av näringsämnen vilket ökar den biologiska mångfalden avsevärt och minskar näringstransporten lokalt och nedströms till havet.

Större delen av ån är utpekat som Natura 2000-område och de dominerande naturtyperna ”Estuarier”, ” Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder” och ” Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor” (Natura 2000-koder: 1130, 3130 och 3260). Utpekade Natura 2000-arter är stensimpa, nissöga, tjockskalig målarmussla, citronfläckad kärrtrollslända och utter.

När åtgärdernas effekter visar på gynnsam bevarandestatus kommer förvaltningsplanen för Natura 2000-områdena att revideras. På liknande sätt kommer planen för nationellt intresse för friluftsliv att revideras. Virån är ett viktigt område för friluftsliv (vandring, paddling och fiske), utbildning och turism i Kalmar läm. Tusentals turister besöker och upplever skönheten inom Natura 2000-områdena varje år. Restaureringen i Virån kommer att öka allmänhetens medvetenhet om naturvärden och behovet av restaurering ytterligare.

Senaste nytt från Virån

Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag…


Läs mer

Drönarfilmer över LIFE CONNECTS

Under hösten och vintern 2020 karterades samtliga vattendrag som ingår i LIFE CONNECTS. När åtgärderna är genomförda i projektet kommer drönarflygningen…


Läs mer

This post is also available in: English (Engelska)