Alsterån

Huvudsyftet med LIFE CONNECTS i Alsterån är att upprätthålla och återställa livsmiljöer för att få en gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt lax, stensimpa och utter.

Alstersån ligger i den sydöstra delen av Sverige och är i sin helhet ett Natura 2000-område. Alsterån är 125 km lång och rinner från källan, sjön Alstern, för att mynna i Kalmarsundsbukten (Östersjön). Markanvändningen i avrinningsområdet (1525 km2) domineras av skogsbruk. Mindre delar av avrinningsområdet täcks av sjöar och jordbruksmark.

Alsterån är ett av de mest värdefulla vattendragen i Kalmar län. Trots höga värden har ån påverkats av människan under lång tid. Den har påverkats av försurning orsakad av sura regn under 1970-talet, men som minskat till följd av minskat surt nedfall och omfattande kalkning. Under lång tid har vattendraget använts för att transportera timmer. Det har medfört att långa sträckor har blivit rensade på block och större substrat samt förändringar i bottenstrukturen. Ån har dämts för kvarnverksamhet och senare vattenkraft samt andra verksamheter. Enligt senaste statusklassningen (enligt vattendirektivet, WFD) har ån måttlig status till följd av bland annat bristande konnektivitet, förändrad morfologi och försurning. Inom LIFE CONNECTS kommer vandringshinder åtgärdas och biotopvård utföras på påverkade sträckor för att skapa fria vandringsvägar och förbättra bottenstrukturen samt skapa mer naturliga livsmiljöer för växter och djur.

Alsterån har höga naturvärden och cirka 18 fiskarter har rapporterats förekomma i ån, inklusive lax (Salmo salar), ål (Anguilla anguilla), flodnejonöga (Lampetra fluviatilis), mal (Silurus glanis), öring (Salmo trutta), nissöga (Cobitis taenia) och stensimpa (Cottus gobio). Emellertid minskar populationerna av lax, vilket gör den till en prioriterad art i förvaltningsplanen för Alsteråns Natura 2000-områden.

Alsterån har också ett högt värde för terrestra växter och djur som lever kring ån. Särskilt fåglar som lever i anslutning till vattendrag, såsom fiskgjuse (Pandion haliaetus), fisktärnan (Sterna hirundo), havsörn (Haliaeetus albicilla) och kungsfiskare (Alcedo atthis). En art som är prioriterad i Art- och habitatdirektivet är uttern (Lutra lutra) som minskat sedan 1950-talet men nu är på väg tillbaka..

De föreslagna restaureringsåtgärderna, förbättra vandringsbarheten och biotopvård i form av blockåterställning, är viktiga för att vandrande fisk åter ska nå lekområden och livsmiljöer som varit otillgängliga. Åtgärderna kommer avsevärt att förbättra vandringsbarheten, hydrologin, vattenkvaliteten, biologisk mångfald, fiskproduktion och livsmiljöer i Alsterån. Därmed förbättras bevarandestatusen för bland annat lax.

De dominerande naturtyperna inom Natura 2000-området är ”Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder” och ”Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor” (Natura 2000-koder: 3130 och 3260). Utpekade Natura 2000-arter är lax, nissöga, stensimpa, hårklomossa och utter.

När åtgärdernas effekter visar på gynnsam bevarandestatus kommer förvaltningsplanen för Natura 2000-området att revideras. På liknande sätt kommer planen för nationellt intresse för friluftsliv att revideras. Alsterån är en viktig plats för fritidsaktiviteter, såsom vandring, paddling och fiske, samt för naturutbildning och turism i Kalmar län. LIFE CONNECTS kommer bidra till att fler söker sig till Alsterån.

Senaste nytt från Alsterån

Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag…


Läs mer

Undersökningar i Alsterån för framtida insatser

Inom LIFE CONNECTS har det under sommaren tagits fram en underlagsrapport för Alsterån där man utreder konsekvenserna av en avsänkning av Arbågadammen. Dammen…


Läs mer

This post is also available in: English (Engelska)