Rönne å

Det huvudsakliga syftet med LIFE CONNECTS i Rönne å är att upprätthålla och återställa livsmiljöer för att få en gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natur 2000-naturtyperna och relaterade arter samt flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Rönne å är ett av de längsta vattendragen i Skåne med en längd av cirka 85 km. Tillsammans med sina biflöden utgör ån även ett av de största avrinningsområdena på 1 897 km2. Ån flyter från Ringsjöarna genom ett till stora delar mycket platt landskap dominerat av jordbruk och lövskog för att till sist mynna i Skälderviken (Kattegat) vid Ängelholm. Det finns en tydlig förändring i geologi cirka 38 km uppströms kusten där berggrundsformationer skapar imponerande forsar med unika livsmiljöer. På grund av vandringhinder har många vandrande arter inte kunnat nå dessa miljöer under de senaste 70 åren.

Precis som i de flesta vattendrag i Skåne och på många andra håll i landet har ån påverkats av mänsklig aktivitet under lång tid genom rätning, rensning och dämning. I Rönne å finns det flera definitiva vandringshinder, det första redan 38 km från havet, vilka bidragit till att inga havsvandrande fiskar inte kommer upp i systemet och sedimenttransporten fastnar på vägen ner till havet. Fiskvägar har aldrig installerats vid dessa hinder vilket innebär att arter som lax (Salmo salar) och havsöring (Salmo trutta) inte har nått lek- och uppväxtområden i de övre delarna av avrinningsområdet. Det är endast ålen (Anguilla anguilla) som kommit förbi då den har fångats och transporterats upp- och nedströms hindren. Laxbeståndet i Rönne å är unik genom att den representerar en endemisk stam, som dock förväntas minska i framtiden om vandringsbarheten inte förbättras och livsmiljöer återställs. Rönne å har en måttlig ekologisk status (klassificering enligt vattendirektivet, WFD) till följd av bland annat bristande konnektivitet, morfologi och övergödning.

Rönne å har på sina platser höga naturvärden men har som helhet en måttlig mångfald av arter. I avrinningsområdet finns runt 22 fiskarter inklusive de tidigare nämnda lax, öring och ål samt flodnejonöga (Lampetra fluviatilis), sandkrypare (Gobio gobio) och elritsa (Phoxinus phoxinus). Små populationer av den hotade flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) och tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) finns i biflöden idag men antas ha funnits även i Rönne å huvudfåra tidigare.  Rönne å har även höga värden för terrestra växter och djur, särskilt fåglar som strömstare (Cinclus cinclus), kungsfiskare (Alcedo atthis) och forsärla (Motacilla cinerea). En art som enligt Art- och habitatdirektivet listas som prioriterad och som numera återfinns i Rönne ås avrinningsområde efter att nästan helt försvunnit är uttern (Lutra lutra).

Inom LIFE CONNECTS kommer åtgärder genomföras i huvudfåran samt i tre biflöden; Klövabäcken, Skärån och Ybbarpsån. Åtgärderna omfattar nedmontering av tre kraftverk, åtgärdande av ytterligare mindre vandringshinder och biotopvård i form av blockåterställning och utläggning av lekgrus. Totalt kommer minst fem vandringshinder åtgärdas och runt 35 km vattendrag restaureras. När vandringhindren är åtgärdade kommer i stort sett hela Rönne å huvudfåra (ca 50 km) vara fri för vandring och havsvandrande fisk kommer kunna nå Ringsjöarna (källan) och flera av de biflöden (ca 100 km) som har fina lek- och uppväxtområden. Åtgärderna kommer även bidra till att uppdämda strömsträckor nu åter kommer strömma vilket gynnar strömvattenslevande arter och skapa naturligare flöden och strukturer. Tillsammans ger det en väsentlig positiv påverkan på vattendragets hydrologi, vattenkvalitet och biologiska mångfald. Förbättrade lek- och uppväxtområden tillsammans med fria vandringsvägar, även till biflöden, kommer att öka fiskproduktionen enormt och därmed förbättra bevarandestatusen för lax och ål. Den totala laxsmoltproduktionen beräknas öka till över 17 000 individer fem år efter återställningen jämfört med förhållanden före restaurering. Återställningen kommer dessutom att skapa förutsättningarna för flodpärlmusslan och tjockskalig målarmussla att återkolonisera områden samt få en förbättrad föryngring. Detta då deras värdfiskar kommer öka i antal och kunna sprida musslorna inom avrinningsområdet. Idag existerar musslorna bara i några av biflödena och har inte hittats i huvudfåran på senare tid.

I avrinningsområdet finns både större och mindre Natura 2000-områden med naturtypen ”Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor” (Natura 2000-kod: 3260). Utpekade Natura 2000-arter är bred paljettdykare, utter och större vattensalamander.

När åtgärdernas effekter visar på gynnsam bevarandestatus kommer förvaltningsplanen för Natura 2000-områdena att revideras. På liknande sätt kommer planen för nationellt intresse för friluftsliv att revideras. Rönne å är en populär plats för fiske, paddling och vandring. Många turister från hela världen besöker området varje år för att se och uppleva Rönne ås skönhet och kraft. LIFE CONNECTS kommer bidra till att fler söker sig till Rönne å.

Senaste nytt från Rönne å

Restaurering har skett i alla målvattendrag under 2021!

Nu är årets restaureringar inom LIFE CONNECTS slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år. Under året som gått har flera km vattendrag…


Läs mer

Flytt av laxungar

På självaste nationaldagen fångades och flyttades 66 juvenila laxungar från Sönnarslöv till Forsmöllan i Rönne å. Idag kan inte laxarna nå strömvattenmiljöerna…


Läs mer

This post is also available in: English (Engelska)